Twomatis, Sante Mantal ak Vyolans Domestik

Page Summary: 
Statistics
Resources
Links

Apèsi

Plis pase 57 milyon moun k ap viv Ozetazini (laj 18 tan ak plis) soufri yon maladi mantal. Plis pase 50% fanm k ap viv avèk yon maladi mantal te fè eksperyans kèk kalite twomatis anvan tankou abi fizik oswa abi seksyèl (swa pandan laj timoun oswa pandan laj adilt). Vyolans domestik kapab lakòz yon efè segondè sou eta emosyonèl ak sikolojik yon sivivan. Atak panik, twoub estrès pòs-twomatik, abi estipefyan, depresyon ak gwo enkyetid kòmanse souvan akòz vyolans domestik ak/oswa lòt fòm abi. Pwoblèm ki konsène sante mantal kòmanse souvan oswa ale san sosyete a pa abòde yo. Siviv avèk twomatis emosyonèl oswa sikolojik vin difisil souvan pou sivivan yo. Resous debaz estab yo kapab vin difisil ak anmèdan. Moun k ap viv avèk maladi mantal reprezante an twò gran kantite nan popilasyon sanzabri yo, nan prizon yo, epi souvan yo fè eksperyans enjistis ekonomik. Tandans pou komèt swisid, abi estipefyan ak epizòd sikotik kapab deklanche akòz vyolans ak move tretman. Moun yo ka soufri anmenmtan nan plis pase yon maladi mantal. Timoun ki ekspoze nan vyolans se timoun ki nan risk pou gen reta devlòpmantal, twoub sikyatrik, difikilte nan lekòl, konpòtman agresif, ak lanmou-pwòp fèb. Alòske ekspozisyon nan yon eksperyans twomatik kapab deklanche pwoblèm mantal, viv avèk yon maladi mantal grav ka ogmante frajilite yon moun ki viktim abi. Menmsi abi kapab lakòz laperèz emosyonèl, pifò viktim yo pa devlope pwoblèm mantal ki grav.

FCADV ofri anpil resous pou sant kont vyolans domestik sètifye pou amelyore distribisyon sèvis la pou sivivan k ap viv avèk konpleksite sante mantal. Resous sa yo gen ladan fòmasyon souplas ak fòmasyon elektwonik, asistans teknik ak dokiman edikasyonèl. Tanpri itilize paj sa a pou chèche resous pou ofri sèvis sipò nan sant ou. Si ou bezwen asistans adisyonèl, tanpri voye imèl ba FCADV nan mhta@fcadv.org.

Nan mwa out 2009, Carole Warshaw, MD pral ofri twa (3) fòmasyon toupatou nan eta a sou distribisyon sèvis ki pi byen abòde sante mantal, twomatis ak vyolans domestik. Nou pral anonse dat yo nan yon ti tan. Bousdetid ap disponib; tanpri planifye pou patisipe.

Chwazi youn nan lyen sa yo pou egzamine sijè sa a annapre.

Estatistik

Resous

Lyen

Estatistik

1 adilt sou 4 soufri avèk yon twoub mantal ki ka dyagnostike. (National Institute of Mental Health, 2009)

Rechèch ki fèt endike:

 • 54% a 84% fanm ki pran kou soufri avèk PTSD,
 • 63% a 77% fanm ki pran kou fè eksperyans depresyon, epi
 • 38% a 75% fè eksperyans gwo enkyetid.

To abi yo pi wo pami fanm sanzabri yo avèk maladi mantal ki grav. Yon etid avèk 99 fanm ki sanzabri tanzantan ki gen maladi mantal grav, te jwenn kantite enpòtan te viktim abi fizik (70%) oswa abi seksyèl (40.4%) yon patnè. To abi fizik abi seksyèl nan laj adilt nenpòt delenkan fè se te 87% ak epi to abi seksyèl la te 76% (Goodman et al, 1995).

Ant 3.3 milyon ak 10 milyon timoun temwen (wè avèk zye yo) vyolans domestik chak ane (American Bar Association, 2009).

Nan etid kin fèt sou fanm Etazini ak fanm Kanada ki resevwa sèvis pou vyolans domestik, to depresyon an te varye ant 17% ak 72%, epi to PTSD te varye ant 33% ak 88% (Warshaw & Barnes, 2003).

Resous

Dènye Rechèch sou Sante Mantal ak Vyolans Domestik

 1. Community Violence in Context: Risk and Resilience in Children and Families (Aisenberg, Herrenkohl, 2008)
 2. Violence Between Therapy-Seeking Veterans and Their Partners (Teten, et al., 2009)
 3. Traumatic Stress Symptoms in Women Exposed to Community and Partner Violence (Brown, et al., 2005)
 4. Violence Against Women: Outcome Complexity and Implications for Assessment and Treatment (Briere, Jordan, 2004)
 5. Pathways Linking Intimate Partner Violence and Posttraumatic Stress Disorder (Dutton, 2009)
 6. Intimate Partner Violence and Women's Depression Before and During Pregnancy (Martin, et al. 2006)
 7. Intimate Partner Violence, Posttraumatic Stress Disorder and Adverse Health Outcomes (Dutton, et al., 2006)
 8. Unemployment Among Women: Examining the Relationship of Physiological and Psychological Intimate Partner Violence and Posttraumatic Stress Disorder (Kimmerling, et al., 2009)
 9. Mental Health Correlates of Intimate Partner Violence in Marital Relationships in a Nationally Representative Sample of Males and Females (Afifi, et. al, 2009)
 10. Violence Against Women and the Perinatal Period: The Impact of Lifetime Violence and Abuse on Pregnancy, Postpartum, and Breastfeeding (Kendall-Tackett, 2007)
 11. Intimate Partner Violence and Miscarriage: Examination of the Role of Physiological and Psychological Abuse and Posttraumatic Stress Disorder (Moreland, et al., 2008)
 12. Mutual Partner Violence: Mental Health Symptoms Among Female and Male Victims in Four Racial/Ethnic Groups (Propero, Kim, 2008)

Pou jwen plis atik sou twomatis, sante mantal ak vyolans domestik vizite Domestic Violence, Mental Health & Trauma Policy Initiative Publications oswa Sage Publications. Pou aksè limite nan atik tèks konplè, defans nan sant kont vyolans domestik Florid, imèl demann lan ba mhta@fcadv.org

Abònman nan Jounal Akademik

Tit

Piblikasyon

Twomatis, Vyolans ak Abi

Sage Publications

Journal of Interpersonal Violence

Sage Publications

Gender and Society

Sage Publications

 

Bibliyotèk 

Dokiman ki anba la yo disponib pou avoka ki anplwaye oswa pou sèvi kòm volontè nan youn nan 42 Sant DV Florid yo. Ale nan Bibliyotèk Resous nou an pou tcheke dokiman sa yo.

 

 

Liv

Tit

Otè

Young Children and Trauma

Joy D. Osofsky & Kyle D. Pruett

Counseling Survivors of Childhood Sexual Abuse

Claire Burke Draucker & Donna S. Martsolf

Healing the Trauma of Domestic Violence: A Workbook for Women (New Harbinger Self-Help Workbook)

Edward Kubany, Mari McCaig & Janet Laconsay

The Body Remembers

Babette Rothschild

Trauma and Recovery

Judith Lewis Herman

The Link Between Childhood Trauma and Mental Illness: Effective Interventions for Mental Health Professionals

Barbara Everett & Ruth Gallop

Responding To Physical And Sexual Abuse In Women With Alcohol And Other Drug and Mental Disorders: Program Building

Bonita M. Veysey & Colleen Clark

Sexual Abuse in the Lives of Women Diagnosed with Serious Mental Illness (New Directions in Therapeutic Intervention) (Hardcover)

Maxine Harris

Women's Mental Health Services: A Public Health Perspective

Bruce Levin, Andrea Blanch & Ann Jennings

Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents

Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther

Trauma Recovery and Empowerment: A Clinician's Guide for Working with Women in Groups

Maxine Harris

Surviving Domestic Violence: Voices of Women Who Broke Free

Elaine Weiss

Women's Mental Health Services: A Public Health Perspective

Bruce Lubotsky Levin, Andrea K. Blanch, Ann Jennings

Trauma

Sage Publications

Lyen

Lyen pou Vyolans Domestik ak Sante Mantal 

 • Domestic Violence Mental Health Policy Initiative
 • U.S. Department of Health and Human Services
 • National Center on Domestic Violence, Trauma and Mental Health

Twomatis 

 • National Child Traumatic Stress Network
 • PTSD Alliance
 • Get help now (Lyen ki mennen nan lòt sit wèb ak liy dirèk pou kriz)

Lyen pou Sante Mantal 

 • National Institute of Mental Health
 • World Health Organization (WHO) Mental Health Info.

Nouvèl sou Sante Mantal 

 • Medical News Today
 • Mental Help

Liy Dirèk pou Sante Mantal 

 • National Mental Health Information Center
Related Topics: