Inisyativ Jistis Ekonomik

Page Summary: 
Finding Affordable and Accessible Rental Housing
Resources for Advocates / Housing Links and Resources
Finding Florida Housing Data
Financial Education

Lide sou Inisyativ Jistis Ekonomik

Misyon Inisyativ Jistis Ekonomik FCADV se pou ofri fòmasyon, enfòmasyon ak resous pou abòde kondisyon ekonomik ki kreye baryè nan endepandans ak sekirite alontèm sivivan yo ak pitit yo. Finalman, Jistis Ekonomik vle di onètete ak egalite pou sivivan yo gen kapasite pou pran desizyon konsènan lavi yo ak relasyon entim yo san yo pa pè konsekans finansye negatif.

Yo konsidere enstabilite finansye kòm premye obstak pou yon moun ki chape kò li nan vyolans domestik ak rezon sivivan yo bay pi souvan ki fè yo rete oswa te retounen jwenn moun ki te fè yo abi a. Kapasite pou siviv sou plan finansye san delenkan an bay pwoblèm, kit se akòz revni ki pèdi, yon kote pou viv, gadri, swen sante oswa lòt pwoblèm lajan, tankou aksè nan kredi.

Chwa pwoteje yo gen ladan desizyon reflechi konsènan fason pou evite pratik malonèt prete lajan ak fwod konsomatè, bati bon kredi, jwenn aksè nan resous pou lojman ki pa chè, edikasyon finansye epitou pou devlope byen nan epay, posesyon kay oswa lespri antrepriz. Anplis refòm nan sistèm jistis kriminèl ak resous pou kreye chwa pwoteje pou fanm ak timoun ki an danje imedyat ki te fèt sou dènye peryòd dizan an, aplikasyon estrateji jistis ekonomik kapab amelyore anpil kondisyon sosyal ki anpeche endepandans ak sekirite alontèm pou sivivan yo.

Konsènan Inisyativ Jistis Ekonomik lan, FCADV ofri fòmasyon souplas nan rejyon ak nan eta a, ak asistans teknik pou sant kont vyolans domestik yo. Fòmasyon an gen ladan enfòmasyon sou fason pou travay avèk sivivan yo pou devlope plan depans, pou evite pratik malonèt nan zafè prete lajan, re-kreye kredi ak/oswa relasyon avèk labank epitou aprann pwogram inovatè tankou epay konpanse ak lespri mikwo-antrepriz.

Lojman ki pa chè se yon defi konplèks epi FCADV ap travay avèk sant kont vyolans domestik Florid ak ajans lojman piblik yo pou aplike pwoteksyon lojman VAWA epitou pou idantifye resous lojman adisyonèl pou sivivan yo.

Allstate Foundation te finanse FCADV pou sipòte sant lokal deziyen yo avèk pwogram dwa ekonomik pou sivivan yo. Pwogram sa yo ofri edikasyon nan langaj finansye, aksè nan resous lokal, ogmantasyon aksè nan sèvis labank ak devlopman estabilite finansye. Pou fè sa, pwogram yo itilize estrateji tankou epay konpanse.

Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Direktè Jistis Ekonomik FCADV nan telefòn nan nimewo (850) 425-2749.

Resous pou Defansè

Lojman 

Dwa Lojman pou Sivivan Vyolans Domestik k ap Viv nan Lojman Piblik oswa ki Itilize Koupon. 2006. www.legalmomentum.org

Fason pou Jwenn Lojman Lokasyon ki pa Chè epi ki Gen Aksè Fasil

www.floridahousingsearch.org

Yon sistèm lokalizatè lojman ki gen baz done ajou sou tout inite lojman ki te bati avèk finansman leta (nan lang Angle ak Panyòl). Enfòmasyon yo klase selon konte yo. Florida Housing Finance Corporation ap antreteni plan yo. Yo pral ajoute nan plan yo lojman ki finanse avèk lajan prive.

 

Done sou Finansman Lojman pou Eta Florid

http://flhousingdata.shimberg.ufl.edu/

Shimberg Center for Affordable Housing ak Florida Housing Data Clearinghouse li ofri aksè gratis nan yon baz done ak enfòmasyon konsènan lojman nan Eta Florid, tankou done sou demografi, patikilarite mache lojman an, bezwen lojman ki pa chè ak pak lojman an. Done yo gen ladan bezwen lojman travayè agrikòl Florid, granmoun aje, sanzabri, moun andikape ak moun ki touche revni ki ba anpil. Ou ka kontakte Sant lan depi ou rele 800.259.5705.

Edikasyon Finansye 

Allstate Foundation nan tèt ansanm avèk National Network to End Domestic Violence (NNEDV) pwodui yon korikolòm sou dwa finansye. Korikolòm sa a gen ladan zouti finansye ak enfòmasyon pou ede sivivan vyolans domestik yo konprann aklè dinamik abi ekonomik. Sivivan yo angaje nan planifikasyon akoutèm ak planifikasyon alontèm pou reyalize objektif finansye pèsonèl yo epitou pou yo vin gen estabilite finansye. Sivivan yo aprann:

  • Apwòch pou lokalize ak jwenn aksè avèk efikasite nan resous pou sekirite pèsonèl ak resous finansye lokal ak nasyonal.
  • Enfòmasyon sou fason pou pwoteje sekirite pèsonèl ak sekirite finansye yon moun nan pandan kriz ak apre kriz;
  • Estrateji pou fè fas avèk move itilizasyon dosye finansye; epi
  • Zouti pou ede reyalize dwa ekonomik alontèm san konsidere nivo revni oswa kapasite pou touche revni.

Anplwaye ak ajans Allstate yo asosye avèk FCADV ak sant kont vyolans domestik sètifye Florid yo pou antrene ak sipòte defansè yo pou itilize korikolòm nan avèk sivivan yo nan sesyon angwoup oswa nan sesyon avèk chak sivivan apa.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram dwa ekonomik Allstate Foundation oswa pou telechaje Moving Ahead Through Financial Management Curriculum gratis, yon pake konplè zouti finansye ki fasil pou itilize ak enfòmasyon ki disponib nan lang Angle ak lang Panyòl, tanpri ale nan sit wèb http://www.clicktoempower.org/

Pou jwenn plis enfòmasyon, kontakte Inisyativ Jistis Ekonomik FCADV nan telefòn nan nimewo (850) 425-2749.

 

Kredi Taks nan Revni Pwofesyonèl 

Kowalisyon ki nan Florid yo tankou Prosperity Campaigns te devlope fason ki efikas pou ankouraje kredi taks ki egziste yo tankou Kredi Taks nan Revni Pwofesyonèl (EITC) ak Kredi Taks pou Gadri. Campaigns ki nan chak konte yo ofri sèvis preparasyon taks gratis, epitou yo edike piblik la sou fason pou ekonomize ak depanse lajan ranbousman yo.

Kredi, Pratik Malonèt Prete Lajan ak Vyolans Domestik 

National Online Resource Center on Violence Against Women (VAWnet) (www.vawnet.org)

VAWnet ofri yon koleksyon atik espesyal, bibliyografi, fèy enfòmasyon, lwa ak aksyon tribinal, jounal, règleman, rapò ak sondaj pou ede defansè yo ak defansè ki enterese nan pwoblèm kredi travay sou pwoblèm kredi asosye yo pou mete yon pwen final nan vyolans kont fanm. Enfòmasyon yo gen ladan konsèy sou kredi, diskriminasyon nan kredi, kredi ak lojman, pratik malonèt prete lajan ak avans sou peman, ak plis.

National Online Resource Center on Violence Against Women's Credit page. Ou kapab kontakte yo tou nan telefòn nan nimewo 1-800-537-2238; 1-800-553-2508 (TTY)

 

Rapò Kredi Gratis (www.annualcreditreport.com)

Anpil konpayi fè reklam nan televizyon ak sou Entènèt pou fè konnen yo ofri rapò kredi “gratis,” lè gen anpil obligasyon pou pran kontra pou lèt sèvis pou yon frè espesifik. Genyen yon biwo santral ki ofri yon divilgasyon dosye kredi pou gratis toutbon, ki rele nòmalman yon rapò kredi, yon fwa chak 12 mwa nan chak konpayi rapò kredi konsomatè toupatou nan peyi a. Equifax, Experian ak TransUnion.

Genyen yon kantite pwogram ki ofri edikasyon finansye sou divès kalite sijè ki gen ladan fason pou vin konprann sèvis finansye debaz yo, fason pou devlope ladrès pou kontwole lajan, ak fason pou aprann kijan pou itilize sèvis labank avèk efikasite. Pwogram Fòmasyon Money Smart, FDIC devlope, disponib gratis pou òganizasyon yo ede konsomatè yo. Korikolòm nan disponib nan CD ROOM nan lang Angle, Panyòl, Ris, Chinwa, Emong, Koreyen, Vyetnamyen, ak an Gwo Karaktè. Li disponib tou pou telechaje nan yon fòm dijital MP3. Modil yo gen ladan yon entwodiksyon nan sèvis labank ak kredi, fason pou chwazi ak konsève yon kont kouran, fason pou swiv lajan, dwa konsomatè, faktè ki afekte kredi, epay, fason pou itilize kat kredi, ak posesyon kay.


Pwogram Epay Konpanse (Kont Devlopman Endividyèl) 

Kont-depay konpanse oswa Kont Devlopman Endividyèl (IDA) pèmèt fanmi ameriken ki pa touche ase lajan fè ekonomi lajan ak devlope byen. IDA yo ankouraje efò pou ekonomize lajan. Pou fè sa, yo ofri fanmi yo 1:1, 2:1, oswa ekivalan ki pi jenere pou pwòp depo lajan yo.  IDA bay rekonpans pou epay ki fèt chak mwa pou fanmi ki pa travay ase yo epi k ap eseye achte premye kay yo, peye pou edikasyon pitit yo apre lekòl segondè, oswa kòmanse yon ti biznis. Anpil pwogram IDA finanse nan pwogram Assets for Independence nan US Department of Health and Human Services. Se òganizasyon kominotè ki egzekite pwogram sa yo nan tèt ansanm avèk yon enstitisyon finansye ki gen lajan depo yo.

Pou kounye a, FCADV sipòte de (2) pwogram epay konpanse pou sivivan yo avèk finansman Allstate Foundation. Shelter for Abused Women and Children ak Peaceful Paths entwodui fòmasyon sou dwa ekonomik avèk yon opòtinite pou patisipe nan yon pwogram epay konpanse. Se sivivan an ki detèmine objektif epay la pou satisfè bezwen endividyèl li. Epay yo konpanse swa sou yon baz 1:1 oswa 2:1, avèk peryòd epay 12 a 18 mwa. Chak patisipan ki ekonomize lajan fè korikolòm Allstate Moving Ahead Through Money Management epitou li kreye yon relasyon yon bank lokal.  Sivivan yo devlope estabilite finansye yo lè yo vin gen konesans finansye pandan y ap devlope epay yo.

Devlopman Mikwo-Antrepriz ak Ti Biznis

Mikwo-antrepriz yo bay opòtinite pou sivivan yo kòmanse pwòp ti biznis yo pou ogmante revni yo oswa kòm travay prensipal yo.

Association for Enterprise Opportunity (AEO) se yon asosyasyon nasyonal òganizasyon kominotè ki ofri edikasyon sou lespri antrepriz, aksè nan kapital, ak sipò pou moun ki vle vin antreprenè ak antreprenè aktif ki pa reyalize ase lajan. Sit wèb yo ofri yon apèsi detaye sou fason mikwo-prè yo fonksyone. Definisyon pi komen mikwo-antrepriz se yon biznis ki gen senk (5) oswa mwens anplwaye. Yon moun bezwen $35,000 oswa mwens nan kapital demaraj yon mikwo-antrepriz. Mikwo-antrepriz reprezante yon chemen ant povrete ak sekirite finansye pou anpil moun ki pa touche ase lajan.

AEO estime genyen plis pase 20 milyon biznis konsa Ozetazini. www.microenterpriseworks.org

Wyoming Women's Business Center te kòmanse kòm yon pwogram andedan Wyoming Coalition Against Domestic Violence. Pwogram prete lajan Sant Biznis Wyoming Women's Business Center te kòmanse pou ofri aksè nan lajan (ant $500 ak $10,000) pou moun ki pa anmezi pou jwenn lajan prete nan mwayen tradisyonèl yo pou ede finanse demaraj oswa ogmantasyon biznis yo. www.wyomingwomen.org