Pwojè

FCADV seksyon riral inisyativ opotinite
Sivivan domestik ak seksyèl vyolans nan zòn riral yo yo nan mitan moun ki pi izole yo ak vilnerab nan eta Florid. Inisyativ opotinite seksyon riral FCADV a fèt pou amelyore sekirite sivivan vyolans familyal yo ak pitit yo ki te raze nan kominote riral yo. Inisyativ a te baze sou yon kominote òganize modèl ki kote kominote, jidisyè, ak asosye anfòsman lwa yo mete tèt yo ansanm pou chèche aplike estrateji ki ofri kowòdone, baze nan kominote sèvis pou sivivan vyolans familyal.

Zòn riral

yo ap fè fas a gwo ekonomik, jeyografik, ak sèvis baryè sa yo ki fè li difisil pou kreye, bay/pote jarèt, kenbe, ou pran estansyon viktim asistans sèvis. FCADV asosye yo ansanm ak sant sètifye vyolans domestik nan kominote riral yo pou bay/pote jarèt sèvis pou sivivan nan kèk moso seksyon riral ki pi pou la Florid. Key konpozan chak seksyon riral pwojè ki genyen ladan yo diminye a jeyografik ak sosyal blanch souvan eksperyans pa seksyon riral sivivan , devlope yon repons kowòdone kominote pou adrese bezwen sivivan, pi responsabilité agresseur, ak kreye plan ak linguistique aksesib pwogram pou adrese bezwen defavorize laplipa moun lan zile nan kominote riral yo.

FCADV aktyèlman UN ak lòt òganizasyon kominotè yo nan FCADV seksyon riral opotinite inisyativ pwojè a:

FCADV Rural/mal pwojè
Pwojè Rural/mal FCADV a kreye yon opòtinite inik pou pi bon Florid kominote yo pou fè vini pi gran an resous, sèvis ak defans disponib pou sivivan vyolans familyal, datant vyolans, yon atak seksyèl, oubyen au reside nan seksyon riral ak/oubyen defavorize kominote yo. pwojè sa a ap travay pou asire ke bezwen sèvis, programmes, ak environnements ki disponib ki pèmèt pou apwopriye, sekirite ak linguistique ak plan enpòtan sèvis pou sivivan.

Sivivan reside nan zòn riral yo ap fè fas a inik defi pou resevwa sèvis apwopriye pwovizyon. A jeyografik blanch, strikti ekonomik, gwo pwesyon sosyal ak kiltirèl ak mank de sèvis disponib siyifikativman composés pwoblèm à moun ap chèche sipò ak sèvis pou fen nan vyolans nan lavi yo. An plis, baryè menm ki kreye difikilte pou viktim sèvis ki founi ak sosyal lòt sèvis pwofesyonèl nan Identification sivivan.

A FCADV Rural/mal pwojè espesyalman sipòte dirèk sèvis pou sivivan nan ki pi komite izole yo Florid la. Site travay pou gen pou sèvis pwogram ki ekziste e ankouraje yon ogmantasyon nan entèvansyon, trè grandman defans ak sèvis sipò adisyonèl pou moun ki te datant vyolans, yon atak seksyèl, pretèks ak/oubyen domestik vyolans pa pote linguistique ak plan bon sèvis posiblite pou kominote defavorize yo nan zòn nan sèvis yo.

FCADV aktyèlman UN ak lòt òganizasyon kominotè yo nan pwojè Rural/mal FCADV:

Related Topics: