Bwat Zouti Prevansyon Primè

Page Summary: 
Toolkit Overview
Primary Prevention Introduction
Working with Individuals (Individual Level)
Working with Peers and Families (Relationship Level)
Working with Communities (Community Level)
Work to Change Societal Norms and Values (Societal Level)
Resources
 1. Apèsi sou Bwat Zouti a
 2. Entwodiksyon Prevansyon Primè
 3. Fason pou Travay avèk Moun yo (Nivo Endividyèl)
 4. Fason pou Travay avèk Kamarad ak Fanmi yo (Nivo Relasyon)
 5. Fason pou Travay avèk Kominote yo (Nivo Kominote)
 6. Travay pou Chanje Prensip ak Valè Sosyete a (Nivo Sosyete)
 7. Resous

Apèsi sou Bwat Zouti

Objektif bwat zouti sa a se pou pataje resous ak konesans lòt moun te jwenn itil nan devlopman pwogram pou prevansyon primè vyolans patnè entim. Bwat zouti a òganize selon sijè ak resous, souvan lyen sit wèb yo endike anba chal sijè. Lè nou ajoute resous yo sa PA vle di nou pran responsablite pou dokiman yo.

Anpil resous ki nan bwat zouti sa a se pou entèvansyon oswa prevansyon segondè alaplas prevansyon primè. Nou ajoute resous yo pou enfòme pwosesis ou a. Pwosesis pou devlope pwogram prevansyon primè pou kominote ou a ap kapab gen ladan entwodiksyon yon kantite dokiman toupatou nan bwat zouti a ki gen ladan dokiman/aktivite prevansyon primè ak prevansyon segondè. Nou kwè lektè a se pi souvan ka deside ki zouti ki pi apwopriye nan kominote yo epi avèk popilasyon yo.

Bwat zouti sa a òganize an twa (3) pati prensipal. Toudabò, nou entwodui konsèp prensipal yo pou prevansyon primè. Answit, nou dekri apwòch prevansyon primè sou kat (4) nivo Modèl Sosyal-Ekolojik. Finalman, nou ajoute yon lis pou li ak pou gade nan fen an ki gen plizyè resous adisyonèl.

Sa a se yon bwat zouti kolektif k ap devlope. Tanpri kontakte Brandy Carlson (carlson_brandy@fcadv.org) si ou gen resous oswa eksplikasyon ou ta renmen ajoute nan bwat zouti a pou pataje avèk lòt yo.

Remèsiman 

Bwat zouti sa a te devlope avèk reyalizasyon pasyèl aktivite sibvansyon Florida Department of Children and Families ak Florida Coalition Against Domestic Violence finanse.

Reprezantan sant manm Florida Coalition Against Domestic Violence (FCADV) ki endike anba la yo te sèvi kòm volontè ak travay san pran souf pou devlope, òganize, ak rasanble bwat zouti sa a.

 • Kristin Atkins, Shelter House, Inc.
 • Christina Bates, Sunrise of Pasco County, Inc.
 • Kelly Bullard, Harbor House, OCCADV
 • Laura Farley, Sunrise of Pasco County, Inc.
 • Anna Guest-Jelley, Peaceful Paths Domestic Abuse Network, Inc.
 • Amy Hanes, Shelter House, Inc.
 • Terri O'Brien, Sunrise of Pasco County, Inc.
 • Jennifer Rey, Aide to Victims of Domestic Abuse
 • Emily Snipes, Shelter House, Inc.

 

Entwodiksyon Prevansyon Primè

 1. Definisyon kle
 2. Faktè Risk
 3. Prevansyon Primè kòm Chanjman Sosyal
 4. Modèl sosyal-ekolojik (SEM)
 5. Nèf Prensip Prevansyon
 6. Konpetans Kiltirèl
 7. Fason pou travay avèk plizyè patnè
 8. Evalyasyon
 9. Prevansyon Primè nan Eta Florid ak sou Plan Nasyonal

Definisyon kle 

Prevansyon primè se nenpòt aksyon, estrateji oswa politik ki anpeche vyolans patnè entim fèt okòmansman. Prevansyon primè a ap chèche redui posiblite jeneral pou nenpòt moun vin yon viktim oswa yon delenkan. Pou fè sa, li kreye kondisyon ki fè gen mwens chans pou gen vyolans. Prevansyon IPV konsantre sou fason pou pa kite gen vyolans ki fèt pou premye fwa ak pou moun pa vin viktim pou premye fwa.

Prevansyon Segondè ak Tètyè (ki rele souvan entèvansyon, oswa prevansyon) se efò ki fèt pou idantifye ak abòde premye si abi oswa mechanste (segondè) oswa menm pou chanje moun ki deja viktim abi a oswa k ap fè abi a (tètyè) pou kapab redui konsekans abi a epitou pou pa kite li fè ankò.

Vyolans patnè entim gen ladan vyolans fizik, vyolans seksyèl, menas pou fè vyolans fizik oswa vyolans seksyèl, abi sikolojik/emosyonèl, abi finansye, ak asèlman ant moun ki konsène oswa ki te konsène nan yon relasyon maryaj, seksyèl, oswa mennaj.

Faktè Risk  

Li pi posib pou konnen faktè risk pou patnè zak vyolan patnè entim pase pou fason yon moun viktim. Epitou, pwogram prevansyon yo sanble gen plis siksè nan anpeche zak vyolan an pase fason yon moun viktim. Pètèt se paske delenkan yo vin finalman responsab pou aksyon yo, epitou li difisil pou yon lòt moun patisipe ak kontwole aksyon yon delenkan. Òganizasyon Mondyal Sante te idantifye plizyè faktè risk ki asosye avèk risk yon gason pou fè abi sou patnè li (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002). Dapre menm prèv yo jwenn nan menm rechèch la, Kansas Coalition Against Domestic Violence te idantifye lòt faktè risk pou zak vyolan patnè entim. Epoutan, faktè risk sa yo ta ka reprezante yon lis ki pa konplè. Men kèk egzanp faktè risk prevansyon primè ap chèche abòde nan nivo diferan modèl sosyal-ekolojik:

 • Endividyèl
  • Konviksyon nan wòl sèks fòmèl
  • Dezi pou pouvwa ak kontwòl
 • Relasyon
  • Abi pouvwa
  • Dominasyon ak kontwòl relasyon yon patnè fè sou lòt la
 • Kominote
  • Entèpretasyon negatif fanm nan medya
  • Fè sanksyon kominote kont delenkan ki fè vyolans domestik
 • Nivo sosyete
  • Estrikti enstitisyonèl ki ankouraje pouvwa inegal ant gason yo ak fanm yo
  • Prensip tradisyonèl sèks

Gwoup ki pi nan risk pou fè IPV se gason yo, alòske gwoup ki pi nan risk pou viktim IPV se fanm yo. Pa egzanp, nan nivo sosyete a, faktè risk pou zak vyolan ak pou fason moun viktim gen ladan modèl istorik ak sosyete ki glorifye vyolans kont fanm yo, estrikti enstitisyonèl ki ankouraje pouvwa inegal ant gason yo ak fanm yo, ak entèpretasyon negatif fanm yo nan medya.

Pou abòde faktè risk sa yo, dwe genyen plizyè estrateji. Estrateji prevansyon primè ak aktivite espesifik se sa yo sible sou popilasyon jeneral la, oswa sou yon sou-ansanm popilasyon jeneral la, ki deziyen pou ankouraje relasyon ki bon pou sante, ak san vyolans. Men kèk egzanp estrateji prevansyon primè: travay avèk gason yo ak ti gason yo pou fès fas ak prensip maskilinite a, ankouraje ladrès pou gen relasyon pozitif ak atitid jèn moun nan nivo endividyèl ak nan nivo kominote, ak règleman lekòl sou fason pou reponn nan entimidasyon ki oryante sou sèks.

Yon entèpretasyon apwofondi sijè plizyè nivo sa a enpòtan pou pwogramè prevansyon primè, patnè kominote ak manm kominote ki angaje nan travay prevansyon primè a.

Apwòch Prevansyon Primè avèk Jèn Moun yo: Apwòch Prevansyon Primè ap chèche anpeche jèn moun yo vin janm viktim oswa delenkan k ap fè vyolans domestik. Pou fè sa, li ofri yo ladrès ak konesans pou devlope relasyon ki bon pou sante yo. Yon dezyèm eleman kle se travay nan kominote yo pou kreye chanjman pozitif ki dekouraje vyolans epi ki sipòte efò yo pou kreye relasyon ki bon pou sante yo.

Prevansyon primè se yon pwosesis ki baze sou egzekisyon pwogram ak sansibilizasyon sou plizyè nivo sosyete a anmenmtan. Okòmansman, moun yo (jèn moun yo) devlope zouti ki nesesè pou fòme relasyon ki bon pou sante, epitou answit moun yo gen relasyon avèk yo a (kamarad, paran, pwofesè ak konseye) devlope zouti ki nesesè pou sipòte yo nan fòme relasyon ki bon pou sante. Anmenmtan, n ap travay pou chanje atitid ak valè kominote ki ankouraje vyolans (pwendvi seksyèl ki pa janm chanje, elatriye), ak prensip sosyete (politik lejislatif, lwa yo, elatriye) ki ankouraje vyolans domestik.

Sa Prevansyon Primè ye:

 • Baze sou pwomosyon sante.
 • Baze sou devlopman ladrès ak konesans.
 • Yon pwosesis k ap kontinye, epi ki mande kalite lidè ak angajman.
 • Kominote yo posede epi ki entwodui nan estrikti kominote a.

Sa Prevansyon Primè pa ye:

 • Yon pwogram oswa yon evènman edikasyonèl ki fèt yon sèl fwa.
 • Yon sesyon pou devlope ladrès.
 • Yon pwogram ajans kont vyolans domestik planifye annantye, egzekite ak evalye.

Swiv lyen sa a pou Prezantasyon fòmasyon preliminè FCADV sou prevansyon primè nan PowerPoint.

Prevansyon Primè kòm Chanjman Sosyal 

Prevansyon primè konsène prevansyon vyolans patnè entim anvan li kòmanse. Lè n ap egzamine kominote nou yo, nou kapab wè sèvis entèvansyon k ap bay dwa pou moun ki te deja fè eksperyans IPV. Men, pou kapab wè mwens moun ki bezwen sèvis entèvansyon nou, nou bezwen kòmanse prevansyon an pi bonè; sa vle di nou dwe travay avèk jèn moun yo. Sa vle di tou nou dwe kolabore avèk alye chanjman sosyal ki nan kominote a, paske nou konnen IPV jwenn sipò anpil fòm opresyon, tankou seksis, rasis, klasis, etewo-seksis, diskriminasyon ki baze sou kapasite fizik, elatriye. Pami kèk nan fason sipò sa a manifeste genyen pwendvi sou sèks ki pa janm chanje (pa egzanp, gason kòm “chèf kay,” peman inegal, ti gason yo ta dwe toujou “fò,” elatriye) epitou medya (pa egzanp, reprezantasyon minorite seksis ak rasis, “valorizasyon" vyolans kont fanm yo, elatriye). Resous ki endike anba la yo deziyen pou bay egzanp fason ak pou kisa prevansyon primè = chanjman sosyal.

Resous sit wèb:

Modèl Sosyal-Ekolojik (SEM) 

Yo itilize Modèl Sosyal-Ekolojik anpil nan Sante Piblik pou abòde pwomosyon sante. SEM aplike nan vyolans patnè entim (IPV). Li ofri yon apwòch enteresan nan pwogram ki dirab ak efikas. SEM se yon estrikti pou konprann kijan plizyè nivo enfliyans afekte yon pwoblèm sosyal tankou vyolans patnè entim. Prevansyon primè nan IPV travay sou kat (4) nivo ki konekte pou diminye posiblite pou gen zak vyolan patnè entim oswa pou fason pou moun viktim. Nivo endividyèl la gen ladan faktè tankou konesans, atitid ak konviksyon yon moun. Nivo relasyon an gen ladan enfliyans kamarad ak fanmi, oswa enfliyans lòt moun tankou pwofesè, antrenè, patwon, oswa konseye. Nivo kominote gen ladan kontèks lokal tankou prensip kominote a sou relasyon ak vyolans. Anviwònman kominote gen ladan katye, lekòl, ak espas travay. Finalman, nivo sosyete a gen ladan pi gwo prensip ak valè sosyal ak kiltirèl sou vyolans, sèks, ak relasyon.

SEM fè konnen genyen plizyè faktè oswa nivo ki enfliyanse posiblite yon moun pou fè zak IPV oswa pou yon moun viktim nan IPV. Kat (4) nivo sa yo gen ladan nivo endividyèl, nivo relasyon, nivo kominote, ak nivo sosyete. Selon teyori a, paske chak nivo enfliyanse rezilta IPV, li enpòtan pou deziyen ak egzekite pwogram prevansyon ki abòde chak nivo. Nou te ajoute enfòmasyon yo sou SEM ki nan bwat zouti sa a pou plizyè rezon. Yon rezon se pou ofri ou yon pi bon konpreyansyon chak nan kat (4) nivo yo ak fason yo konekte youn ak lòt. Answit, enfòmasyon sa yo ap anmezi pou ede ou detèmine ki nivo SEM aktivite prevansyon ou yo abòde, epi finalman, enfòmasyon sa yo ta dwe anmezi pou ede ou kreye plis pwogram prevansyon efikas.

Men kèk egzanp entèvansyon Prevansyon Primè nan Modèl Sosyal Ekolojik (SEM):

 • Nivo Endividyèl – pwogram pou bay konsèy ak pou devlope ladrès baze sou moun.
 • Nivo Relasyon – fòmasyon paran, pwofesè, antrenè, ak konseye pou sipòte jèn moun yo pandan t ap devlope relasyon ki bon pou sante.
 • Nivo Kominote – kanpay pou sansibilize kominote a, kanpay pou chanjman prensip/atitid sosyal.
 • Nivo Sosyete – kanpay nan medya a gran echèl, chanjman politik.

?

Resous 

Deconstructing Male Violence Against Women: The Men Stopping Violence Community-Accountability Model. (2008) Ulester Douglas, Dick Bathrick, Phyllis Alesia Perry. Violence Against Women.

Nèf Prensip pou Prevansyon 

Nèf (9) prensip pou prevansyon yo devlope sou modèl sosyal ekolojik ak sou teyori aprantisaj. Yo gide pwogram prevansyon primè FCADV yo:

 1. Planifikasyon, egzekisyon ak evalyasyon pwogram prevansyon an ta dwe abòde tout nivo modèl sosyal-ekolojik la (endividyèl, relasyon, kominote, ak sosyete).
 2. Estrateji yo ta dwe gen ladan plizyè metòd ansèyman, tankou kèk kalite eleman aktif ki baze sou aptitid.
 3. Patisipan yo bezwen ase ekspozisyon pou yo jwenn efè yo vle a. Rechèch ki fèt montre chanjman nan atitid yo ak nan konpòtman yo bezwen omwen 7- “dòz."
 4. Estrateji prevansyon yo ta dwe gen yon jistifikasyon syantifik oswa yon rezon lojik. Pa egzanp, baze planifikasyon pwogram nan sou teyori chanjman konpòtman ak chanjman sosyal.
 5. Pwogram yo ta dwe sipòte bon relasyon ki estab ak pozitif ant timoun/jèn moun ak adilt, jèn moun ak jèn moun, adilt ak adilt.
 6. Aktivite pwogram nan ta dwe fèt nan yon moman k ap gen enpak maksimòm nan lavi patisipan an.
 7. Deziyen pwogram yo pou adapte avèk kwayans ak pratik kiltirèl gwoup espesifik ak kominote yo.
 8. Yon evalyasyon sistematik nesesè pou detèmine si yon pwogram oswa yon estrateji te efikas. Sa gen ladan itilizasyon rezilta yo pou enfòme fiti pwogram prevansyon yo ak aktivite.
 9. Anplwaye y ta dwe sansib, konpetan, epitou yo ta dwe jwenn ase fòmasyon, sipò ak sipèvizyon anvan egzekisyon pwogram yo.

Konpetans Kiltirèl 

Konpetans kiltirèl se yon pwosesis devlòpmantal ki pèmèt vin gen konpreyansyon diferans ak resanblans kiltirèl moun, kominote ak òganizasyon pami ak ant kominote yo, kilti yo ak popilasyon yo. Konpetans sa a mande pou yo eksplwate valè ki baze nan kominote, tradisyon ak koutim pou travay avèk moun ki espè ki fè pati nan popilasyon espesifik nan devlopman estrateji ak kominikasyon espesifik pou satisfè bezwen yo (Adapte nan Adapted from CDC, National Public Health Performance Standards Program).

An pratik, konpetans kiltirèl se yon pwosesis pou devlope kapasite pou konprann, respekte ak travay yon fason ki efikas avèk moun ki sòti nan plizyè orijin kiltirèl (konpetans nan travay avèk yon popilasyon pa nesesèman egal a konpetans pou travay avèk yon popilasyon diferan.) Travay yon fason ki efikas nan kilti yo mande pou moun ki konpetan ak/oswa òganizasyon yo jwenn fason ki efikas pou kominike avèk (vèbalman, alekri epi sou lòt fòm kominikasyon entè-pèsonèl) ak egzekite pwogram enpòtan pou/avèk moun ki fè pati nan divès kilti. Konpetans kiltirèl se pa yon bagay yon moun oswa yon ajans dwe jwenn fòmasyon sou li yon fwa epi pou reyalize. Menm jan kilti fliyid ak evolye pou montre chanjman nan resous, gou, lwa, boza ak relasyon gwoup yo, nivo kapasite yon moun konsa tou lè se pou konprann, kominike ak travay avèk gwoup kiltirèl espesifik. Konpetans kiltirèl se yon kapasite ki reyalize ak antreteni nan fè efò entansyonèl san rete pou aprann ak angaje avèk divès popilasyon.

Pwogram prevansyon primè ki konpetan sou plan kiltirèl enpòtan ak aksesib pou popilasyon sib yo. Prensip la enpòtan. Si planifikatè pwogram nan pa gen yon nivo konpetans kiltirèl ki ase, pwogram yo kapab pa itil pou benefisyè sib yo.

Konpetans kiltirèl enpòtan nan tout nivo pwogram prevansyon primè a. Men yon lis resous pou ede ou nan pwosesis sa a.


Fason pou travay avèk plizyè patnè 

Prevansyon Primè gen pou wè avèk yon relasyon entegre avèk yon gwoup patnè ki varye ak divès (pa egzanp, òganizasyon sivik, kominote relijye, fòs lame, lekòl, jèn moun, elatriye). Pafwa travay avèk yon gwoup divès konsa kapab ak souvan prezante pwoblèm ki dwe metrize yon fason kreyatif ak delika. Kle pou rete ini ak pwodiktif avèk patnè ou mande souvan pou mete objektif prevansyon primè a nan premye plan. Genyen politik anba-anba avèk ajans ak òganizasyon yo prèske pa konsidere pou relasyon travay la bay avantaj. Genyen tou anpil avantaj pou travay avèk yon gwoup moun divès ki reprezante divès souzansanm popilasyon an; kominote relijye, anplwaye Minisipalite, Sistèm Jistis Kriminèl, Sèvis Timoun ak Fanmi. Tank patnè a ap pi divès tank kòz la ak prevansyon primè a ap pwokire plis avantaj.

Sant kominotè 

Travay avèk Sant Kominotè ki sou kontwòl Minisipalite a kapab bay anpil siksè, epitou trè difisil selon nivo “enplikasyon” anplwaye sant lan. Mwen jwenn dwe gen yon premye enterè nan anplwaye sant ki chwazi a konsènan aktivite prevansyon ak pwòp kominote yo. Aktivite Prevansyon Primè nan sant kominotè yo, akòz sa Prevansyon Primè ye, mande yon dezi pou amelyore tèt yo, sant yo ak kominote yo. Batay la egziste lè yo konvenk nenpòt kantite pou yo patisipe nan aktivite yo.  Si enplikasyon an pa la, siksè aktivite ap minimal. Yo ta dwe fè yon rekòmandasyon pou gen fòmasyon sou prevansyon kominote a ak pou konsantre sou plizyè sant ak ajans. Apati pwen sa a, idantifye sa ki montre yo enterese, epitou egzamine posiblite yo avèk kote sa yo. Relasyon avèk sant Kominote a kapab ofri yon gwo kantite sipò kominote ak ogmante patisipasyon lòt patenarya (asosyasyon pwopriyetè kay, biznis lokal yo). Si sa fèt kòrèkteman, siksè a ap gwo.

 

Fason pou Travay avèk gason ak ti gason 

[konsiderasyon kle yo ap vini pa twò lontan]

Lòt Sijè/Gwoup 

[ap vini pa twò lontan]

Evalyasyon 

Evalyasyon se senpleman yon pwosesis pou rasanble enfòmasyon konsènan yon pwogram ak eleman pwogram nan pou kapab mezire efikasite (jwenn rezilta ki dezire a) ak rannman (fonksyone pwogram nan avèk pi bon itilizasyon resous yo). Pwosesis evalyasyon an ap ede ou detèmine si ou gen siksè nan fè sa ou te vle fè a epitou sa ap ede ou endike si aktivite pwogram nan te gen oswa pa t gen efè dezire ou te swete obsève a. Genyen anpil fason pou fè yon evalyasyon, plizyè kalite evalyasyon, ak plizyè rezon ki fè li enpòtan ak nesesè pou fè evalyasyon yo. Nou te ajoute seksyon sa a nan bwat zouti a pou kapab ede ou konprann prensip debaz evalyasyon an epitou pou pètèt fè pwosesis evalyasyon an ba ou mwens panik, pi fasil pou apwoche, epi pètèt menm amizan enpe!

Tèm kle:

 • Atribisyon – pwogrè sou bi ak objektif yo montre yo asosye avèk pwogram ou. Itilize pou dekri Efikasite/Rezilta ou.
  • Dozaj – Kliyan yo gen ase ekspozisyon nan entèvansyon an pou bay rezilta ou dezire a.
  • Fidelite – Vrè egzekisyon entèvansyon yo annamoni avèk egzekisyon ou te prevwa a.
  • Touche – Entèvansyon an touche yon gwo kantite kliyan ki ase pou analize done yo.
  • Estabilite – Entèvansyon an pa t chanje pandan evalyasyon an.
 • Efikasite – pwogram ki reyalize bi ak objektif li te deziyen pou reyalize yo. Itilize pou dekri Efikasite/Rezilta ou.
 • Rannman – aktivite pwogram nan pwodui avèk itilizasyon apwopriye resous tankou bidjè ak tan ekip la. Itilize pou dekri Egzekisyon/Pwosesis.

Enfòmasyon Jeneral sou Evalyasyon Pwogram

 • Dyapozitiv PowerPoint sou Evalyasyon Prevansyon  
 • "A Guide to Measuring Policy and Advocacy" By Reisman, Jane; Gienapp, Anne; Stachowaik, Sarah. Annie E. Casey Foundation te fè kòmann gid sa a pou ede detèmine fason itil pou mezire ak evalye enpak defans ak politik piblik li pou bay sibvansyon. Gid sa a sèvi tou kòm yon gwo apèl pou moun k ap bay sibvansyon yo devlope ak avanse chan evalyasyon an nan domèn sa a. http://www.aecf.org/KnowledgeCenter/Publications.aspx?pubguid={4977C910-1A39-44BD-A106-1FC8D81EB792}
 • "Devlopman kapasite nan evalyasyon rezilta: yon resous ansèyman ak fasilite pou pwogram ak òganizasyon ki baze nan kominote" http://learningstore.uwex.edu/Building-Capacity-in-Evaluating-Outcomes-A... ($35)
 • "Entwodiksyon nan Evalyasyon Pwogram pou Pwogram Sante Piblik: Yon Gid Oto-Edikasyon" http://www.cdc.gov/GetSmart/program-planner/Introduction.pdf
 • U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Injury Prevention and Control. Divizyon Prevansyon Vyolans (2008) Gid pou evalyasyon pwogram prevansyon vyolans patnè entim ak vyolans seksyèl. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention. http://wwwn.cdc.gov/pubs/ncipc.aspx
 • U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention. Office of the Director, Office of Strategy and Innovation (2005). Introduction to program evaluation for public health programs: A self-study guide. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/eval/evalguide.pdf
 • Fetterman, D. M., & Wandersman, A. (Eds.). (2005). Empowerment evaluation principles in practice. New York: Guilford Press.

Resous sou Evalyasyon Rezilta

 • Planifikasyon estrateji pou dokiman administratif evalyasyon
 • Fason pou bon konsèy sou kesyon
 • Fèy kesyon bi ak rezilta CDC
 • Entwodiksyon nan modèl lojik CDC

Resous sou Pwosesis Evalyasyon

 • Entwodiksyon nan modèl lojik CDC
 • Nòt sou pwosesis gwoup


Kesyonè nan liv oswa dokiman

 • U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Injury Prevention and Control. Division of Violence Prevention. (2005). Measuring violence-related attitudes, behaviors, and influences among youths: Yon liv zouti evalyasyon (2yèm edisyon). Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/ncipc/pub-res/pdf/YV/CDC_YV_Intro.pdf
 • Ku, C. L., Pleck, J. H., & Sonenstein, F. L. (1994). Attitudes toward male roles among adolescent males: A discriminant validity analysis. Wòl Sèks, 30(7/8), 481- 501.
 • Chu, J. Y., Porche, M. V., & Tolman, D. L. (2005). The adolescent masculinity ideology in relationships scale: Development and validation of new measures for boys. /Men and Masculinities, 8, 93-115.
 • Foshee, V. A., Bauman, K. E., Arriaga, X. B., Helms, R. W., Koch, G. G., & Linder, G. F. (1998). An evaluation of Safe Dates, an adolescent dating violence program. American Journal of Public Health, 88, 45-50.
 • For Expect Respect: Barbara Ball, Espesyalis Evalyasyon (512) 356-1623 oswa bball@SafePlace.org

Modèl zouti evalyasyon nan sant eta Florid

Prevansyon Primè nan Eta Florid ak sou Plan Nasyonal 

Eta Florid se yon eta piyonye nan prevansyon vyolans patnè entim. Depi ane 2002, Florida Coalition Against Domestic Violence (FCADV) t ap travay avèk Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) pou devlope ak egzekite pwogram Florida's Domestic Violence Prevention Enhancement and Leadership Through Alliances (DELTA). Objektif pwogram DELTA se pou anpeche zak vyolan patnè entim ak fason pou patnè entim viktim. Vyolans patnè entim gen ladan vyolans domestik ant patnè ak vyolans nan zafè mennaj. Lè yo evite zak vyolan pa fèt pou premye fwa sa rele prevansyon primè. Kounye a, genyen katòz (14) eta Etazini k ap patisipe nan pwogram DELTA: Alaska, California, Delaware, Florida, Kansas, Michigan, Montana, New York, North Dakota, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Virginia, ak Wisconsin. Nan eta Florid, pwogram DELTA se yon kolaborasyon Florida Coalition Against Domestic Violence, Komite Direktè DELTA Eta (Komite Direktè), ak sis (6) pwogram prevansyon nan konte yo toupatou nan eta Florid. Sis (6) pwogram lokal yo ap fonksyone nan konte Alachua, Okaloosa, Orange, Palm Beach, Pasco, Pinellas, ak Walton. Pou jwenn plis enfòmasyon ak yon istwa pwogram DELTA, ale nan sit wèb http://www.cdc.gov/ncipc/DELTA/DELTA_AAG.pdf

Nan ane 2007, FCADV te jwenn finansman nan men Gouvènè Charlie Crist pou ede tout 42 sant kont vyolans domestik sètifye yo nan devlope pwogram prevansyon primè lokal. Florid se premye eta nan peyi a ki egzekite pwogram prevansyon primè vyolans patnè entim nan nivo sa a. Chak sant te devlope yon plan 5 ane epi yo tout te kòmanse egzekite plan yo nan ane 2008. Answit, FCADV ofri fòmasyon ekstansif pou tout sant yo regilyèman pou asire gen pi gwo nivo siksè toupatou nan eta a.

Resous sa yo kapab ede ou konprann enpòtans travay k ap fèt isit la nan eta Florid.

Pwogram prevansyon primè IPV nan eta Florid

 • Pwogram FCADV DELTA
 • Inisyativ Gouvènè a nan FCADV

Brandy Carlson, Kowòdonatè Inisyativ Prevansyon ak Chanjman Sosyal

Ed Feaver, Prezidan, Komite Direktè DELTA Eta

Pippin Whitaker, Evalyasyon Dwa

Emily Snipes, Kowòdonatè Prevansyon/Òganizatè Kominote

Kelly Bullard, Kowòdonatè Prevansyon Vyolans Domestik

Marlene Rivera, Kowòdonatè DELTA

Terri O'Brien, Direktè Edikasyon Kominote ak Kowòdonatè DELTA

Liz Martin, Sipòtè Prevansyon Vyolans

Pwogram prevansyon primè IPV nan lòt eta

Fason pou Travay avèk Moun yo (Nivo Endividyèl)

 1. Faktè Risk ki Asosye avèk Vyolans Patnè Entim
 2. Estrateji

Faktè Risk ki Asosye avèk Vyolans Patnè Entim 

Li pi posib pou konnen faktè risk pou patnè zak vyolan patnè entim pase pou fason yon moun viktim. Epitou, pwogram prevansyon yo sanble gen plis siksè nan anpeche zak vyolan an pase fason yon moun viktim. Pètèt se paske delenkan yo vin finalman responsab pou aksyon yo, epitou li difisil pou yon lòt moun patisipe ak kontwole aksyon yon delenkan. Òganizasyon Mondyal Sante te idantifye plizyè faktè risk ki asosye avèk risk yon gason pou fè abi sou patnè li (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002). Dapre menm prèv yo jwenn nan menm rechèch la, Kansas Coalition Against Domestic Violence te idantifye lòt faktè risk pou zak vyolan patnè entim. Epoutan, faktè risk sa yo ta ka reprezante yon lis ki pa konplè. Men plizyè faktè risk pou nivo endividyèl modèl sosyal ekolojik:

Endividyèl

 • Konviksyon nan wòl sèks fòmèl
 • Dezi pou pouvwa ak kontwòl
 • Pwoblèm emosyonèl entimite
 • Entolerans kont omoseksyèl ak etewo-seksis
 • Mank atansyon pou fanm yo
 • Lanmou-pwòp redui
 • Fè agresyon sikolojik
 • Twoub pèsonalite
 • Temwen oswa fè eksperyans vyolans kòm yon timoun
 • Laj jèn moun

Estrateji 

Korikolòm prevansyon, ki baze sou modèl ki fonde sou prèv; konsantre sou devlopman relasyon ki bon pou sante ak san patipri, kominikasyon asire, pwendvi ki pa janm chanje sou sèks ak anti-opresyon. Efò prevansyon yo vize moun ki potko ap fè zak vyolan oswa ki potko viktim nan vyolans; kidonk, popilasyon ki pi efikas pou sible a se jèn moun yo. Ajisteman korikolòm yo pou yo vin itil sou plan kiltirèl trè enpòtan nan travay avèk jèn moun yo. Li rekòmande pou kite gwoup jèn moun k ap patisipe yo nan ti korikolòm pou kapab genyen anpil tan pou fè bon diskisyon. Sa ki enpòtan tou, yo dwe kreye zouti evalyasyon pou detèmine ki chanjman ki dwe fèt nan tan ki pase nan travay sou nivo endividyèl la. Resous sa yo kapab ede ou devlope korikolòm ak zouti evalyasyon. Lis la anpil pou diferan kominote yo kapab devlope korikolòm ki pi efikas pou popilasyon y ap sèvi a.

Korikolòm 

Nou sijere pou egzamine korikolòm sa yo pou pwogram yo pou chanje moun yo. Kèk ladan yo pi konsantre sou prevansyon primè pase lòt yo, men yo tout ka ofri aktivite ki itil.

 • Davis, R., Davison, P. & Safer, A. (1994). Healthy relationships (Relasyon ki Bon pou Sante): Yon korikolòm pou prevansyon vyolans. Nova Scotia: Gason pou Chanjman.
  • Healthy Relationships genyen plizyè sou-seksyon ki abòde diferan sijè ki asosye avèk prevansyon vyolans. Men kèk nan sou-seksyon yo: fason pou fè fas avèk agresyon, egalite sèks ak sansibilizasyon nan medya, ak fòmasyon relasyon ki bon pou sante.
  • Popilasyon: devlope pou lekòl segondè men nan Florid kèk ladan yo te adapte li pou lekòl pre-segondè
 • Foshee, V. & Langwick, S. (2004). Safe dates (Randevou Renmen ki Pwoteje): An adolescent dating abuse prevention curriculum (Yon korikolòm pou prevansyon abi sou adolesan ki nan renmen). Center City, MN: Hazelden.
  • Safe Dates ofri enfòmasyon debaz sou vyolans nan zafè renmen ak estrateji pou prevansyon tankou kominikasyon. Li gen ladan tou enfòmasyon sou fason pou ede zanmi, pwendvi ki pa janm chanje sou sèks, ak definisyon relasyon chalere ak abi nan zafè renmen.
  • Popilasyon: lekòl segondè
 • Katz, J. (1994). Mentors in violence prevention (Konseye nan prevansyon vyolans). Boston: Northeastern University's Center for the Study of Sport in Society.
  • Mentors in Violence Prevention itilize apwòch moun k ap pase pou anseye patisipan yo fason tout moun kapab konsène avèk prevansyon vyolans patnè entim. Avèk senaryo yo, patisipan yo diskite sou diferan eleman IPV, epitou yo diskite sou fason yo ta ka reponn kòm yon moun k ap pase. Men kèk egzanp: zafè bay kou, kadejak, alkòl ak konsantman, asèlman seksyèl.
  • Popilasyon: devlope pou etidyan kolèj, gen ladan adaptasyon ak aplikasyon pou lekòl segondè
 • Kivel, P. & Creighton, A. (1997). Making the peace (Fason pou fè lapè): Yon korikolòm sou prevansyon vyolans an 15 sesyon pou jèn moun. Alameda, CA: Hunter House Publications.
  • Making the Peace mande patisipan yo pou yo konsidere diferan manifestasyon vyolans nan kilti nou. Men kèk nan domèn li konsantre sou yo: rasin vyolans; ras, klas, ak sèks: diferans ki make nan diferans; ak fason pou fè lapè kounye a.
  • Popilasyon: Lekòl segondè
 • Kivel, P. Young Men's Work
 • Moles, K. Teen Relationship Workbook (Wellness Reproductions and Publishing)
 • Myhand, M.N. & Kivel, P. (1998). Young women's lives (Lavi jèn fanm yo). Center City, MN: Hazelden.
  • Young Women's Lives itilize yon apwòch angwoup ki baze sou fòs pou bay jèn fanm yo dwa pou kreye lavi yo imajine. Korikolòm sa a se sitou yon zouti entèvansyon, men anpil aktivite yo enpòtan pou prevansyon.
  • Popilasyon: 11 - 15
 • Kote ki Pwoteje. (2008). Expect respect (Espere respè): Yon pwogram ki baze nan lekòl pou anpeche adolesan ki nan renmen fè vyolans epitou pou ankouraje relasyon ki pwoteje ak bon pou sante. Austin, TX: Kote ki Pwoteje.
  • Expect Respect se yon pwogram prevansyon detaye ki deziyen pou sansibilize moun sou vyolans nan zafè renmen, pou anseye ladrès pou relasyon ki bon pou sante, pou devlope kalite lidè pou jèn moun yo, epitou pou ogmante sekirite ak respè nan kanpis lekòl yo.
  • Popilasyon: devlope pou lekòl pre-segondè ak lekòl segondè
 • Schniedewind, N. & Davidson, E. (2006). Open minds to equality (Louvri lespri pou egalite): Yon liv sous aktivite aprantisaj pou pwoklame divèsite epitou pou ankouraje ekite, 3yèm edisyon, Milwaukee, WI: Fason pou Repanse Lekòl yo.
  • Open Minds to Equality ofri aktivite pou prevansyon vyolans nan tout nivo klas yo, avèk opòtinite espesifik pou nivo primè yo. Pami sijè yo, genyen : devlopman ladrès pou devlope konfyans ak kominikasyon, devlopman ladrès pou kolaborasyon kreyatif, egzaminasyon nouvo pèspektiv, diskriminasyon, ak fason pou fè chanjman.
  • Popilasyon: lekòl primè
 • Sjostrom, L. & Stein, N. (1996). Bullyproof: Yon gid pwofesè sou anmèdman ak entimidasyon pou itilize avèk elèv katriyèm ak senkyèm ane. Wellesley, MA: Wellesley College Center for Research on Women.
  • Bullyproof obsève divès kalite relasyon nan lavi elèv klas katriyèm ane ak elèv klas senkyèm ane pou egzamine entimidasyon ak asèlman seksyèl.
  • Popilasyon: klas katriyèm ak senkyèm ane
 • Stein, N. & Sjostrom, L. (1994). Flirting or hurting (Lanmourèt oswa doulè): Yon gid pwofesè sou asèlman seksyèl elèv-ak-elèv nan lekòl yo. Wellesley, MA: NEA.
  • Flirting or Hurting gen ladan 6-10 leson salklas, ki apwopriye pou Syans Sosyal, Angle, Sikoloji, oswa Klas Sante.
  • Popilasyon: apwopriye pou lekòl pre-segondè ak lekòl segondè
 • Stein, N. & Cappello, D. (1999). Gender violence/gender justice (Vyolans Seksyèl/jistis sèks): Yon gid entè-disiplinè pou pwofesè Angle, Literati, Syans Sosyal, Sikoloji, Sante, Konsèy Ant Kamarad Klas, ak Syans Fanmi ak Konsomasyon. Wellesley, MA: Wellesley College Center for Research on Women.
  • Gender Violence/Gender Justice itilize dokiman pou egzamine plizyè sijè ki asosye avèk IPV. Pami sijè sa yo, genyen: limit, zanmitay, vyolans, ak kouraj.
  • Popilasyon: Apwopriye pou lekòl pre-segondè ak lekòl segondè
 • Vasquez, H., Myhand, M.N. & Creighton, A. (2003). Making allies, making friends (Fason pou fè zanmi, fason pou fè alye): Yon korikolòm pou fè lapè nan lekòl pre-segondè. Alameda, CA: Hunter House.
  • Making Allies, Making Friends bay elèv lekòl pr—segondè yo yon vèsyon ki apwopriye pou laj sou Fason pou Fè Lapè (gade anwo a). Korikolòm sa a gen ladan konsantrasyon ki devlope sou: devlopman divèsite ak alyans; konpreyansyon ak alyans pami ras ak etnisite, diferans sèks, klas diferan; ak fason pou fès fas avèk vyolans isit la ak kounye a.
  • Popilasyon: lekòl pre-segondè

Liv ak lòt dokiman

 • "I Can Make My World a Safer Place: A Kid's Book about Stopping Violence"(Mwen Kapab Fè Monn Mwen Vin yo Konte ki Pi Pwoteje: Yon Liv Timoun sou Fason pou Sispann Vyolans)

Liv sa a, yo te ekri pou adilt yo li avèk timoun ki gen laj 6-11 ane, konsène premye etap nan prevansyon, gerizon nan vyolans ak fason pou jwenn altènativ pou vyolans. Sijè yo gen ladan yo sa pou fè konsènan anmèdman ak entimidasyon, goumen, gang ak zam, kòlè, dwòg, swisid, abi sou timoun ak vyolans domestik. www.paulkivel.com

 • Making allies, making friends: A Curriculum for Making the Peace in Middle School"((Fason pou fè zanmi, fason pou fè alye: Yon Korikolòm pou Fè Lapè nan Lekòl Pre-Segondè)

Modèl fleksib ak milti-pis korikolòm nan gen plis pase 30 sesyon salklas inovatè ak kreyatif ki deziyen pou prepare jèn moun yo devlope yon kominote milti-kiltirèl ki bon pou sante epitou pou evite vyolans. Yo abòde pwoblèm ras, klas, sèks, ak idantite seksyèl elèv lekòl pre-segondè yo genyen, epitou yo kapab adapte pou bezwen anpil diferan anviwònman lekòl. www.paulkivel.com

 • "Making the Peace: A 15-Session Violence Prevention Curriculum for Young People"(Fason pou Fè Lapè: Yon korikolòm sou prevansyon vyolans an 15 sesyon pou jèn moun)

Yon fwa ankò, Oakland Men's Project jwenn fason nan domèn nou an nan kreye yon korikolòm apwofondi, sansib ak fasil pou itilize. Apwòch detay yo ede jèn moun yo fè fas avèk pwoblèm ki pi sansib nan vyolans nan yon mannyè chalere ki pwoteje ak respektye.” www.paulkivel.com

 

 • "Hardy Girls, Healthy Women,"(Ti Fi Solid, Gason ki An Sante,)

Menmsi anpil, si se pa pifò, pwogram nasyonal ki deziyen pou sipòte ti fi ki gen plis pase laj 15 ane konsantre sou pwoblèm lanmou-pwòp ak sou lòt pwoblèm entèn ak sikolojik, HGHW se youn nan kèk pwogram ki abòde lavi ti fi nan kontèks relasyonèl ak sosyal. Nou kwè se pa ti fi men pito kilti kote y ap viv la ki bezwen reparasyon. www.hardygirlshealthywomen.org

 

 • Open minds to equality: A Sourcebook of Learning Activities to Affirm Diversity and Promote Equity,"(Louvri lespri pou egalite: yon liv sous Aktivite Aprantisaj pou Pwoklame Divèsite epi pou Ankouraje Ekite,"

Nancy Schneidewind & Ellen Davidson, Allyn and Bacon, www.abacon.com

 

 • "White Ribbon Campaign: Education And Action Kit"(Kanpay Avèk Riban Blan: Pake Edikasyon Ak Aksyon)

Ajou nan ane 2005, zouti pafè pou salklas ak yon ekselan gid pou anseye jèn moun yo sou vyolans kont fanm. Kounye a li parèt an kat (4) vèsyon, Lekòl Pre-Segondè ak Lekòl Segondè Kanada, epi Lekòl Pre-Segondè ak Lekòl Segondè Etazini, genyen yon pake pou adapte avèk tout bezwen edikasyonèl ou. www.whiteribbon.ca

 

 • "Men Can Stop Rape"(Gason kapab Sispann Kadejak)

Ale nan sit wèb sa a pou wè plizyè zouti ak resous òganizasyon sa a ki baze nan D.C. ofri yo. Genyen enfòmasyon konsènan Kanpay avèk Fòs, nouvo pwogram Fòs Kanpay, PIFÒ Klib ak lòt zouti pou mobilize jèn gason pou anpeche yo fè vyolans kont fanm. www.mencanstoprape.org

 

 • "Teacher's Guide: Interesting, Fun, and Effective Classroom Activities To Influence Teen Dating Violence Awareness and Prevention"(Gid Pwofesè: Aktivite nan Salklas ki Enteresan, Amizan ak Efikas pou Enfliyanse Sansibilizasyon ak Prevansyon sou Vyolans pou Adolesan ki nan Renmen)

Yo te kreye gid sa a kòm pati Inisyativ Nasyonal pou Prevansyon Vyolans pou Adolesan ki nan Renmen, epitou li ofri lide pou aktivite prevansyon vyolans pou adolesan ki nan renmen nan diferan anviwònman salklas. www.fcadv.org/downloads/programs/primary prevention/Teachers Guide.pdf

 

Devlopman/adaptasyon korikolòm 

Definisyon de (2) pwosesis kle ki enpòtan pou aplike avèk prekosyon.

Adaptasyon se pwosesis kote yo modifye estrateji toutespre oswa pa aksidan nan youn nan kat (4) fason:

 1. sipresyon oswa adisyon (amelyorasyon) eleman debaz estrateji.
 2. modifikasyon nan kalite eleman ki ajoute yo,
 3. chanjman nan mannyè oswa entansite administrasyon eleman debaz yo,
 4. modifikasyon kiltirèl ak lòt modifikasyon sikonstans lokal yo egzije (SAMHSA, 2002)

Rafinman – Fason pou jwenn remak sou dokiman estrateji nan men ekip ki ta egzekite estrateji, oswa reprezantan popilasyon inivèsèl, oswa popilasyon chwazi.

Edikasyon nan medya 

Vyolans patnè entim jwenn sipò nan anpil enfliyans nivo sosyete a. Youn nan gwo fason sa fèt se nan medya, tankou imaj ak langaj. Prevansyon primè abòde edikasyon nan medya lè li sansibilize moun yo sou mesaj nou resevwa nan medya. Lè moun yo vin yon konsomatè enpòtan medya, yo kapab fè chwa sou kalite medya yo konsome ak defann pou chanjman. Resous ki endike anba la yo gen ladan egzanp estrateji edikasyon nan medya ak zouti.

Edikasyon nan medya se kapasite pou analize oswa pou “mete apa” mesaj yo sou divès fòm medya tankou televizyon, videyo mizik, film, magazin, jwèt videyo, elatriye. Kounye a plis pase moun ki jèn yo bonbade avèk mesaj ki kapab enfliyanse konesans yo, atitid yo, konpòtman yo ak konviksyon yo (KABB) konsènan vyolans patnè entim. Enfliyans sa a kapab negatif nan fason pou ranfòse wòl sèks fòmèl, pou eksprime fanm ak ti fi, epitou lè li tolere vyolans. Men, medya yo gen posiblite tou pou gen enfliyans pozitif sou jèn moun yo lè yo ankouraje relasyon ki bon pou sante ak egalite sèks. Nou te ajoute edikasyon nan medya nan bwat zouti sa a pou kapab ba ou enfòmasyon ak resous itil sou fason pou angaje jèn moun yo pou panse yon fason kritik sou mesaj y ap resevwa nan medya ak enfòmasyon sou fason pou ankouraje yo vin konsomatè ki gen plis konsyans.

Fason pou Travay avèk Kamarad ak Fanmi yo (Nivo Relasyon)

 1. Faktè Risk ki Asosye avèk Vyolans Patnè Entim
 2. Estrateji pou Chanje Faktè Risk nan Relasyon

Travay prevansyon mande pou nou sible tout nivo ekoloji sosyal la.

Pandan n ap travay sou tout nivo travay ekoloji sosyal la, li enpòtan pou sonje chanjman sa a kapab vanse dousman epi li pa lineyè pafwa. Apre ou fin pase tan, enèji ak mete devouman ou nan lavi jèn moun ou travay avèk yo a nan nivo endividyèl, sonje yo prale lakay yo, y ap pase tan avèk zanmi, epitou y ap kominike avèk pwofesè ak lòt manm adilt kominote a. Nan kèk ka, l ap difisil pou kèk jèn moun di laverite pou tout bagay yo te aprann nan pwogram nivo endividyèl nou yo. Lè yo rete deyò prensip sosyal yo sa ap lakòz konsekans sosyal, epi jouk lè vin gen prevansyon, travay la ap anime plis moun nan kominote a. Travay sa a ap pran tan ak devouman sensè k ap finalman lakòz diminisyon faktè risk nan nivo relasyon.

Nan nivo relasyon an, nou bezwen konsantre sou devlopman nan sipò pou jèn moun nou afekte dirèkteman yo nan nivo endividyèl. Objektif nivo sa a se pou fè paran yo, frè ak sè, pwofesè, vwazen, pwopriyetè biznis ak zanmi kòmanse entè-aji youn avèk lòt nan fason ki sipòte egalite, responsablite, obligasyon ak kominikasyon apwopriye nan relasyon yo. Yon fason pou touche manm sa yo ki nan sosyete nou an se ta fè jèn moun yo kreye prezantasyon nan fen sa a epitou fè yo envite moun ki nan lavi yo pou vin patisipe. Mesaj pou jèn moun yo se yon fason ki pi bon pou afekte relasyon moun yo genyen youn ak lòt. Egzanp ak resous sa yo ap ede ou angaje manm sosyete a nan sipòte devlopman relasyon ki bon pou sante ak san patipri sitou pou jèn moun yo.

Faktè Risk ki Asosye avèk Vyolans Patnè Entim 

Li pi posib pou konnen faktè risk pou patnè zak vyolan patnè entim pase pou fason yon moun viktim. Epitou, pwogram prevansyon yo sanble gen plis siksè nan anpeche zak vyolan an pase fason yon moun viktim. Pètèt se paske delenkan yo vin finalman responsab pou aksyon yo, epitou li difisil pou yon lòt moun patisipe ak kontwole aksyon yon delenkan. Òganizasyon Mondyal Sante te idantifye plizyè faktè risk ki asosye avèk risk yon gason pou fè abi sou patnè li (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002). Dapre menm prèv yo jwenn nan menm rechèch la, Kansas Coalition Against Domestic Violence te idantifye lòt faktè risk pou zak vyolan patnè entim. Epoutan, faktè risk sa yo ta ka reprezante yon lis ki pa konplè. Men plizyè faktè risk nan pou nivo relasyon modèl sosyal ekolojik:

 • Abi pouvwa nan relasyon
 • Dominasyon ak kontwòl relasyon yon patnè fè sou lòt la
 • Dominasyon gason nan fanmi an
 • Move fonksyònman fanmi
 • Vyolans sikolojik


Estrateji pou Chanje Faktè Risk nan Relasyon 

Korikolòm ak Apwòch yo 

Nan yon nivo endividyèl ak yon nivo relasyon, yo dwe konsantre sou lyen ant manm fanmi ak kamarad yo epitou yo dwe ranfòse lyen sa yo. Kreyasyon yon anviwònman pozitif, ki favorab pou edike ak ogmante konesans se yon bagay ki enpòtan pou ranfòse fanmi yo epi anretou pou ranfòse kominote yo. Aktivite yo ta dwe angaje toulède, epitou yo ta dwe bay resous ak zouti pou ede ogmante konesans pou ankouraje relasyon ki bon pou sante. Yon apwòch pou chanje kilti ak konpòtman pami kamarad yo lòt moun yo se entèvansyon moun k ap pase.

Men kèk egzanp estrateji ak resous:

 • Mentors in Violence Prevention (MVP) www.sportinsociety.org
 • Expect Respect Leadership Curriculum www.safeplace.org
 • Safe Dates sessions on helping friends (Sesyon sou Renmen Avèk Pwoteksyon sou fason pou ede zanmi)
 • Liv Pòch Fòmasyon Doorways http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/doorways.html
 • "Please Stand Up!" se yon CD-ROM kominikasyon pou elèv lekòl pre-segondè ak elèv lekòl segondè, paran ak manm kominote a pou ede elimine vyolans nan lekòl. Pou fè sa, li montre ou pi bon fason pou jere divès sitiyasyon danjere ak sitiyasyon oto-destriktif. www.pleasestandup.org
 • Levy, B. & Giggins, P.O. (1995). What parents need to know about dating violence (Sa paran yo bezwen konnen sou vyolans nan zafè renmen): Advice and support for helping your teen (Konsèy ak sipò pou ede adolesan ou). Berkeley, CA: Seal Press.
 • Creighton, A. & Kivel, P. (1993). Helping teens stop violence: A practical guide for counselors, educators, and parents (Fason pou ede adolesan sispann vyolans: Yon gid pratik pou konseye, edikatè, ak paran). Alameda, CA: Hunter House. A multi-racial, step-by-step program that empowers young people to prevent violence (Yon pwogram milti-rasyal, etap-pa-etap ki bay jèn moun yo dwa pou evite vyolans). www.paulkivel.com

Plizyè Kanpay kont Vyolans nan Zafè Renmen abòde konpòtman kamarad yo akseptasyon faktè risk yo:

Edikasyon nan medya 

Vyolans patnè entim jwenn sipò nan anpil enfliyans nivo sosyete a. Youn nan gwo fason sa fèt se nan medya, tankou imaj ak langaj. Prevansyon primè abòde edikasyon nan medya lè li sansibilize moun yo sou mesaj nou resevwa nan medya. Lè moun yo vin yon konsomatè enpòtan medya, yo kapab fè chwa sou kalite medya yo konsome ak defann pou chanjman. Resous ki endike anba la yo gen ladan egzanp estrateji edikasyon nan medya ak zouti.

Fason pou Travay avèk Kominote yo (Nivo Kominote)

 1. Faktè Risk ki Asosye avèk Vyolans Patnè Entim
 2. Estrateji ak Apwòch yo
 3. Ekip Aksyon Kominotè (CAT)
 4. Chanjman Politik ak Pratik Òganizasyonèl

Travay pou chanjman nan nivo kominote a enpòtan pou sipòte chanjman endividyèl ki dire lontan ak chanjman sosyal tou. Nivo kominote gen ladan kontèks lokal tankou prensip kominote a sou relasyon ak vyolans. Anviwònman kominote gen ladan katye, lekòl, ak espas travay.


Faktè Risk ki Asosye avèk Vyolans Patnè Entim 

Li pi posib pou konnen faktè risk pou patnè zak vyolan patnè entim pase pou fason yon moun viktim. Epitou, pwogram prevansyon yo sanble gen plis siksè nan anpeche zak vyolan an pase fason yon moun viktim. Pètèt se paske delenkan yo vin finalman responsab pou aksyon yo, epitou li difisil pou yon lòt moun patisipe ak kontwole aksyon yon delenkan. Òganizasyon Mondyal Sante te idantifye plizyè faktè risk ki asosye avèk risk yon gason pou fè abi sou patnè li (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002). Dapre menm prèv yo jwenn nan menm rechèch la, Kansas Coalition Against Domestic Violence te idantifye lòt faktè risk pou zak vyolan patnè entim. Epoutan, faktè risk sa yo ta ka reprezante yon lis ki pa konplè. Men plizyè faktè risk nan pou nivo kominotè modèl sosyal ekolojik:

 • Fèb kapital sosyal, sitou fanm yo
 • Entèpretasyon negatif fanm nan medya
 • Povrete, sitou pami fanm yo
 • Fè sanksyon kominote kont delenkan ki fè vyolans domestik

Estrateji ak Apwòch yo 

Sansibilizasyon Kominote 

"Jounen Respè: Òganizasyon yon Pwogram Prevansyon Vyolans nan Lekòl" Enstriksyon etap-pa-etap pou òganize yon evènman ki reyini elèv, paran, pwofesè, ak lidè kominote a pou yob objektif komen: evite vyolans epi kreye yon atmosfè respè nan lekòl la pou tout moun kapab santi yo pwoteje. www.paulkivel.com

Preparasyon Kominote Preparasyon Kominote: Kapasite ak volonte pou aplike estrateji yo. Preparasyon an se yon kontinouwoum ant san konesans ak sansibilizasyon yon kominote nan IPV, nan enterè pou evite IPV, nan motivasyon pou patisipe nan prevansyon, nan volonte pou chanje oswa pou aplike estrateji espesifik.  Nèf (9) nivo preparasyon ak fason SAMSHA pou amelyore li: http://captus.samhsa.gov/southwest/documents/CommunityReadiness-quickhan...

Mobilizasyon Kominote 

Yo dwe entwodui prevansyon primè nan yon enfrastrikti kominote a. Kominote kapab vle di diferan bagay ki nan diferan kote; li ka vle di yon zòn jeyografik, yon gwoup laj, yon popilasyon, elatriye. Kèlkeswa fason kominote a defini, objektif nou se pou amelyore tout kantite patnè divès posib nan travay nou. Paske n ap chèche chanjman sosyal epi pa senpleman chanjman endividyèl, nou bezwen vrèman enplikasyon divès moun, òganizasyon, ak enstitisyon. Mobilizasyon kominote a se yon estrateji inovatè yo devlope avèk yon kominote. Sa vle di, sa ki efikas pou yon kominote ka pa efikas pou yon lòt, men pa gen pwoblèm. Resous ki endike anba la a yo deziyen pou bay egzanp estrateji mobilizasyon kominote avèk siksè, epitou yo sijere lide pou mobilizasyon.

 • "Community Mobilization Toolkit", Transforming Communities (Bwat Zouti pou Mobilizasyon Kominote, Transfòmasyon Kominote): Kreyasyon Sekirite ak Jistis pou Fanm ak Ti Fi, Tankou "Devlopman Alyans Miltikiltirèl", Sèvis pou Fanm ki Viktim Abi Maren.  www.transformcommunities.org

Edikasyon Popilè

Òganizasyon Jèn Moun


Enplikasyon Kominote 

[ap vini pa twò lontan]

Tcheke avèk pak ak lwazi vil/vilaj kote w ap viv la pou wè sa k ap pase nan kominote ou, pou konnen aktivite ki asosye yo.

Ekip Aksyon Kominotè (CAT) 

Yon ekip aksyon kominotè se yon gwoup moun ki patisipe nan efò onivo yon kominote pou anpeche vyolans patnè entim anvan sa fèt. Ekip aksyon kominotè a ta dwe gen ladan “patnè ki pa tradisyonèl” tankou: Reprezantan konsèy administrasyon lekòl, manm kominote relijye lokal, ak lòt aksyonè ki travay avèk jèn moun yo. Ekip aksyon kominotè a ka gen alatèt li dabò yon reprezantan sant kont vyolans domestik lokal, men manm yo ta dwe finalman vin posede gwoup la ak misyon li pou evite vyolans patnè entim. Estrikti ekip aksyon kominotè a ka varye. Gwoup la ta dwe jwenn yon konsansis sou prensip ak estrikti gwoup ki pi byen efikas pou manm li yo.

Ekip Aksyon Kominotè yo se pati enpòtan nan siksè jeneral plan prevansyon yo pou nenpòt kòz. Nan ka vyolans patnè entim, yo reprezante baz siksè alontèm pou mete yon pwen final nan vyolans lan. Avèk vyolans patnè entim yo konsidere sitou kòm yon zafè sekrè nan fanmi, ekip aksyon kominotè yo gen responsablite pou prezante pwoblèm nan ba piblik la ak pou chanje prensip sosyal ki sipòte vyolans gason kont fanm yo. Ekip Aksyon Kominotè se yon gwo gason pou simaye mesaj nan kominote a ki denonse itilizasyon kontwòl ak vyolans nan relasyon entim. Resous ki anba la yo ap ede ou kreye, fòme, ak sipòte manm kominote ki ekip aksyon ou.

Evalyasyon 

"A Guide to Measuring Policy and Advocacy" By Reisman, Jane; Gienapp, Anne; Stachowaik, Sarah. Annie E. Casey Foundation te fè kòmann gid sa a pou ede detèmine fason itil pou mezire ak evalye enpak defans ak politik piblik li pou bay sibvansyon. Gid sa a sèvi tou kòm yon gwo apèl pou moun k ap bay sibvansyon yo devlope ak avanse chan evalyasyon an nan domèn sa a. http://www.aecf.org/KnowledgeCenter/Publications.aspx?pubguid={4977C910-1A39-44BD-A106-1FC8D81EB792}

Chanjman Politik ak Pratik Òganizasyonèl 

Pou prevansyon primè kapab adapte, nou dwe entwodui li nan politik nou ak nan pratik òganizasyonèl nou. Sa mande egzaminasyon politik nou genyen kounye a ak kreyasyon nouvo politik lè li nesesè. Sa mande tou pou bay sipò, tankou fòmasyon pou anplwaye ak chanjman pratik òganizasyonèl. Nou ajoute resous ki anba la yo kòm egzanp politik.

Travay pou Chanje Prensip ak Valè Sosyete a (Nivo Sosyete)

 1. Faktè Risk ki Asosye avèk Vyolans Patnè Entim
 2. Estrateji pou Chanjman nan Nivo Sosyete

Prevansyon primè gen ladan travay pou chanje prensip ak valè sosyete a. Yon egzanp imedyat se pwendvi sou sèks ki pa janm chanje. Nou dwe konsidere wòl atitid, konpòtman ak konviksyon sa yo tankou ti gason yo “fò,” ti fi yo “emosyonèl," ti gason yo se pi bon lidè pase ti fi yo, gason yo ta dwe chèch kay la, elatriye, jwe nan sipòte vyolans patnè entim. Resous ki endike anba la yo deziyen pou bay egzanp òganizasyon k ap travay pou chanje prensip ak valè sosyal yo, epitou pou sijere fason ou ta ka anmezi pou fè sa.

Faktè Risk ki Asosye avèk Vyolans Patnè Entim 

Li pi posib pou konnen faktè risk pou patnè zak vyolan patnè entim pase pou fason yon moun viktim. Epitou, pwogram prevansyon yo sanble gen plis siksè nan anpeche zak vyolan an pase fason yon moun viktim. Pètèt se paske delenkan yo vin finalman responsab pou aksyon yo, epitou li difisil pou yon lòt moun patisipe ak kontwole aksyon yon delenkan. Òganizasyon Mondyal Sante te idantifye plizyè faktè risk ki asosye avèk risk yon gason pou fè abi sou patnè li (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002). Dapre menm prèv yo jwenn nan menm rechèch la, Kansas Coalition Against Domestic Violence te idantifye lòt faktè risk pou zak vyolan patnè entim. Epoutan, faktè risk sa yo ta ka reprezante yon lis ki pa konplè. Men plizyè faktè risk pou nivo sosyete modèl sosyal ekolojik:

 • Modèl istorik ak sosyete ki glorifye vyolans kont fanm
 • Estrikti enstitisyonèl ki ankouraje pouvwa inegal ant gason yo ak fanm yo
 • Pwosesis sosyalizasyon wòl sèks gason
 • Prensip sosyal ki sipòte vyolans
 • Prensip tradisyonèl sèks
 • Pwosesis sosyalizasyon wòl sèks fanm

Estrateji pou Chanjman nan Nivo Sosyete 

Estrateji pou chanje faktè risk nivo sosyete a se estrateji ki nouvo, epitou yo etidye estrateji sa yo mwens pou prevansyon primè IPV. Anba la a gen plis kalite estrateji ki te itil nan domèn asosye, tankou prevansyon abi estipefyan. Etid sa yo se egzanp pou montre avèk kisa yon estrateji konsa ka sanble.

Mobilizasyon ak Kolaborasyon Kominote

Manley, M., Lynn, W., Epps, R. P., Grande, D., Glynn, T., & Shopland, D. (1997). The American stop smoking intervention study for cancer prevention: An overview (Etid entèvansyon ameriken pou sispann fimen pou prevansyon kansè: Yon apèsi). Tobacco Control, 6 (Supplement 2), 5-11.

 • Chan etid la: Fimè ameriken yo
 • Estrateji: Depatman sane leta te devlope ak mobilize kowalisyon lokal yo pou egzekite aktivite pwogram nan. Etid la te gen ladan entèvansyon politik (ogmantasyon nan pri sigarèt) ak reklam nan medya mas.
 • Rezilta: Nan ane 1996 (ASSIST te kòmanse nan ane 1989), Done yo sijere mobilizasyon kominote a ak reklam nan medya yo te diminye konsomasyon an, pi plis pase konsekans nan ogmantasyon nan pri sigarèt la.

Edikasyon nan Divètisman

Whittier, D. K., Kennedy, M. G., Lawrence, J. S. S., Seeley, S., & Beck, V. (2005). Embedding health messages into entertainment television: Effect on gay men's response to a syphilis outbreak. (Entwodiksyon mesaj sou sante nan televizyon amizman: Efè sou repons gason makòmè nan yon deklanchman sifilis). Journal of Health Communication, 10, 251-259.

 • Chan etid la: Gason makòmè, STD yo
 • Estrateji: Yo te devlope ak difize de (2) epizòd ER ki te gen ladan yon senaryo piblisitè konsènan yon gason makòmè ki te fè dyagnostik avèk sifilis. Selon Teyori Aksyon Rezone.
 • Rezilta: Gason ki te wè pwogram nan te pi ka vin gen entansyon pèsonèl ankò pou fè tès pou sifilis, epitou pou ankouraje zanmi yo fè tès la parapò ak gason ki pa t wè de (2) epizòd yo. Men, gason ki te wè epizòd yo te pi ka moun blan aje, epi yo gen plis edikasyon parapò ak gason ki pa t gade pwogram nan.

Edikasyon ki Baze sou Entènèt

Vinokur, A. D., Merion, R. M., Couper, M. P., Jones, E. G., & Dong, Y. (2006). Entèvansyon ki baze sou sit wèb pou elèv lekòl segondè pou ankouraje atitid pozitif pou fè don ògàn. Health Education and Behavior, 33(6), 773-786.

 • Chan etid la: Elèv lekòl segondè nan Michigan, don ògàn.
 • Estrateji: Itilize sit wèb “Journey” pou bay elèv yo ansèyman sou don ògàn. Elèv yo te ekspoze nan sit wèb ki gen 7 paj nan yon mwen nan tan, ki te pran 30 minit pou li dokiman an. Selon Teyori Aksyon Rezone ak Teyori Konpòtman Planifye.
 • Rezilta: Konesans te ogmante nan kondisyon eksperimantal ant 73% ak 84%. 21.8% patisipan yo te ekspoze nan sit wèb Journey ki te kontakte rejis donè, parapò ak 15.7% kontwòl yo. Klasman mwayen atitid anvan don te ogmante nan kondisyon eksperimantal la ant 4.96 ak 5.48.

Piblisite nan medya mas

Gadomski, A.M., Tripp, M., Wolff, D. A., Lewis, C., and Jenkins, P. (2001). Impact of Rural Domestic Violence Prevention Campaign (Enpak Kanpay Prevansyon Vyolans Domestik Riral). Journal of Rural Health, 17(3), 266-277.

 • Chan etid la: Popilasyon jeneral ki nan yon konte, vyolans domestik
 • Estrateji: Kanpay nan medya pandan 7 mwa pou chanje atitid ak entansyon konsènan vyolans domestik nan yon kominote riral. Te gen ladan reklam nan radyo, afich, korespondans pou voye nan bibliyotèk ak legliz, atik medya ki enprime, reklam ki enprime, ak modifikasyon sant sante.
 • Rezilta: Ogmantasyon rekonesans eslogan ak entansyon nan konpòtman pami konte entèvansyon sou moun yo. Apèl nan liy dirèk yo te double. Tarif DV yo pa chanje.
 • Gen rezilta sanblab nan domèn move tretman sou timoun (Andrews, McLeese, and Curran, 1995)

Maketing Sosyal

Perry, C. L., Williams, C.L., Komro, K.A., et al. (2002). Project Northland: Rezilta alontèm aksyon kominotè pou diminye itilizasyon alkòl adolesan (Long-term outcomes of community action to reduce adolescent alcohol use.) Health Education Research, 17(1), 117-132.

 • Chan etid la: Adolesan yo Ozetazini, alkòl
 • Estrateji: “Ekip aksyon kamarad” te devlope diferan pwojè pou enfliyanse kamarad yo pou yo ba bwè alkòl. Medya ki te ladan yo te enprime dokiman tankou alamannak, bilten, ak afich pou vize alafwa adolesan ak adilt yo. Baze sou Teyori Enfliyans Triyadik.
 • Rezilta: Elèv yo te gen mwens chans pou ogmante itilizasyon alkòl pou boure nan bwason yo.

Politik

Bergen-Cico, D., Urtz, A., & Barreto, C. (2004). Longitudinal assessment of the effectiveness of environmental management and enforcement strategies on college student substance abuse behaviors (Evalyasyon lonjitidinal efikasite kontwòl anviwònman ak estrateji ranfòsman sou konpòtman abi estipefyan etidyan kolèj.) NASPA Journal 41(2), 235-262.

 • Chan etid la: Etidyan kolèj, abi estipefyan
 • Estrateji: Re-òganizasyon Sistèm Jidisyè Inivèsite, nouvo sanksyon pou vyolasyon ki asosye avèk abi estipefyan Kòd Konduit Elèv, règleman pou notifye paran yo. Baze sou modèl PRECEDE-PROCEED.
 • Rezilta: Ant ane 1998 ak 2002, 29.2% diminisyon nan vyolasyon alkòl epi yon bès 24.6% nan kantite ka ki genyen anjeneral. Vyolasyon dwòg pa t afekte. Tandans konsistan k ap bese nan entèvansyon apre konpòtman abi estipefyan.

Resous yo

 1. Lis dokiman pou li/wè
 2. Lyen pou prevansyon

Lis dokiman pou li/wè

Vizite lis dokiman Gainesville, FL pou li ak wè tou nan sit wèb: http://gainesvilledelta.org/biblio.html

Liv ak atik

 • Ben Atherton-Zeman. (n.d.). Minimizasyon Domaj: Responsablite gason nan sispann vyolans gason kont fanm. The Voice: The Journal of the Battered Women's Movement, Spring 2009, 8-13. http://www.preventconnect.org/attachments/2009/Atherton-Zeman_men_articl...
 • "Power and Possibilities" yon piblikasyon Ms. Foundation and Collaborative Fund for Youth-led Social Change, Septanm 2003. Atik la disponib an PDF nan sit wèb www.msfoundation.org
 • Kivel, Paul, "Boys will be Men: Raising Our Sons for Courage, Caring and Community," New Society Publishers, 1999. www.paulkivel.com
 • "Community Mobilization Toolkit", Transforming Communities (Bwat Zouti pou Mobilizasyon Kominote, Transfòmasyon Kominote): Kreyasyon Sekirite ak Jistis pou Fanm ak Ti Fi, Tankou "Devlopman Alyans Miltikiltirèl", Sèvis pou Fanm ki Viktim Abi Maren.  www.transformcommunities.org
 • Berkowitz, Alan D. "The Social Norms Approach to Violence Prevention" www.alanberkowitz.com
 • Gladwell, Malcolm, "The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference", Back Bay Books, 2002.
 • Kivel, Paul, "Are You Mentoring for Social Justice?" 2004. Atik la disponib an PDF nan sit wèb www.paulkivel.com
 • Moyer, Bill, "Doing Democracy: the MAP Model for Organizing Social Movements", New Society Publishers, 2001.
 • Douglas, U., Bathrick, D., Perry, P. A. (2008). Deconstructing Male Violence Against Women: The Men Stopping Violence Community-Accountability Model. Violence Against Women, al gade referans

Liv non-fiksyon konsènan Vyolans Adolesan ki nan Renmen:

 • Levy, B. (2006). In love and in danger: A teen's guide to breaking free from abusive relationships. Berkeley, CA: Seal Press.
 • Levy, B. (1998). VYOLANS NAN MENNAJ: Young women in danger. Berkeley, CA: Seal Press.
 • Levy, B. & Giggins, P.O. (1995). What parents need to know about dating violence (Sa paran yo bezwen konnen sou vyolans nan zafè renmen): Advice and support for helping your teen (Konsèy ak sipò pou ede adolesan ou). Berkeley, CA: Seal Press.
 • Creighton, A. & Kivel, P. (1993). Helping teens stop violence: A practical guide for counselors, educators, and parents (Fason pou ede adolesan sispann vyolans: Yon gid pratik pou konseye, edikatè, ak paran). Alameda, CA: Hunter House.

Liv non-fiksyon konsènan Vyolans Adolesan ki nan Renmen:

 • Flinn, A. (2002). Breathing underwater. New York: Harper
 • Dessen, S. (2004). Dreamland. New York: Puffin.
 • Anderson, L.H. (1999). Speak. New York: Puffin.


Videyo ak Odyo

 • "Breaking Out of 'The Man Box'" defye sosyalizasyon gason yo yon fason ki radikal. Pou fè sa, li egzamine prensip sosyal, kilti, ak imaj tradisyonèl maskilinite ki kreye yon anviwònman ki sipòte, tolere ak ankouraje souvan vyolans gason kont fanm yo. Fondatè Yon Call To Men ofri solisyon pozitif ak apwòch pratik pou mete yon pwen final nan vyolans gason kont fanm. Gason sa yo ofri gwo lide nan konstwiksyon seksis epitou yo defye avèk kouraj privilèj ak dwa yo bay gason yo. Zouti apre-edikasyon sa a anpil moun ap chèche a se yon zouti ki inik nan kapasite li pou konfime ak respekte eksperyans fanm yo pandan l ap eksprime bon swen ak lespwa pou gason yo. http://www.acalltomen.com/
 • "Killing Us Softly 3" Jean Kilbourne ap kontinye analiz inovatè li sou reprezantasyon fanm yo nan reklam nan dènye mizajou li sou premye seri Killing Us Softly. Nan detay enteresan, Kilbourne dekode yon varyete reklam ki nan dokiman ak nan televizyon pou devwale yon modèl pwendvi twoublan ak destriktif ki pa janm chanje sou sèks. Analiz li a ankouraje nou konsidere relasyon ant reklam ak pi gwo pwoblèm kilti, idantite, seksis, ak vyolans ki baze sou sèks. www.mediaed.org
 • "Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity" avèk Jackson Katz, se premye videyo edikasyonèl ki deziyen pou etidyan kolèj ak elèv lekòl segondè pou egzamine yon fason sistematik relasyon ant imajri pòp-kiltirèl ak konstriksyon sosyal idantite maskilen Ozetazini nan kòmansman 21yèm syèk la. Jackson Katz se youn nan aktivis prensipal anti-seksis ameriken. Yon edikatè, otè, sineyas, li jwenn rekonesans entènasyonal pou travay inovatè li nan edikasyon sou prevansyon vyolans ki baze sou sèks avèk gason yo ak ti gason. Zouti fòmasyon enteresan nan nouvo medya sa a—ki itilize matyè debaz divès sou plan rasyal ak egzanp—ap eklere ak ankouraje elèv (alafwa gason ak fanm) evalye pwòp patisipasyon yo nan kilti maskilinite kontanporen an. www.mediaed.org
 • "Hip-Hop: Beyond Beats & Rhymes" ofri yon egzamen enteresan maskilinite, seksis, ak entolerans kont omoseksyèl nan kilti hip-hop la. Yo te aplodi li sou plan kritik pou angajman li san laperèz avèk pwoblèm ras, vyolans ki baze sous sèks, ak eksplwatasyon kolektif kilti jèn moun yo. Direktè Byron Hurt, ansyen aryè vedèt kolèj, fanatik hip-hop pandan lontan, ak edikatè prevansyon vyolans ki baze sou sèks, te konsevwa dokimantè a kòm yon “kritik delika" yon kantite tandans twoublan nan monn mizik rap la. Li rann omaj pou hip-hop pandan l ap ankouraje endistri mizik rap la pou pran responsablite li poutèt li bay valè pou pwendvi pèmanan destriktif  ak trè konsèvatè sou maskilinite. www.mediaed.org
 • "Spin the Bottle: Sex, Lies and Alcohol," ofri yon kritik endispansab sou wòl kilti popilè kontanporen an jwe nan bay valè pou bwè alkòl yon fason demezire ak konpòtman ki gen gwo risk. Kritik medya Jackson Katz ak Jean Kilbourne ki jwenn pri kontraste reprezantasyon defòme sa yo avèk mannyè ki souvan twoublan ak danjere ki montre efè konsomasyon alkòl genyen sou lavi vrè jèn gason ak fanm yo. Nan ilistrasyon analiz yo avèk plizyè egzanp, Katz ak Kilbourne dekode pouvwa ak enfliyans imaj medya pasyonan sa yo genyen nan fòmasyon idantite sèks, ki asosye avèk itilizasyon alkòl. Pa gen okenn kote lyen sa a bay plis kòz pou enkyetid pase sou kanpis kolèj Lamerik yo. www.mediaed.org
 • "It Takes a Team: Making Sports Safe for LGBT Athletes and Coaches" "Pake" edikasyonèl sa a—ki gen ladan yon videyo 15 minit, yon diskisyon ak gid resous, yon afich ki gen anpil enfòmasyon, ak otokolan "Safe Space" an koulè—deziyen pou ede monitè/pwofesè, paran ak administratè lekòl yo edike elèv/espòtif yo konsènan efè nuizib entolerans kont omoseksyèl epitou li poze kesyon, "Kijan nou kapab asire yo evalye moun ki nan espò yo, pa baze sou preferans seksyèl yo oswa sou manifestasyon sèks yo, men sou pèsonaj yo apa ak sou reyalizasyon yo?" DVD a gen ladan video a ak vèsyon dijital dokiman edikasyonèl pou enprime san pwoblèm. www.mediaed.org
 • "Game Over: Gender, Race and Violence in Video Games" se premye dokimantè edikasyonèl pou abòde sègman k ap devlope pi vit nan medya avèk angajman kesyon sou sèks, ras, ak vyolans. Game Over ofri yon dyalòg orijinal sou sijè konplèks ak diskitab vyolans nan jwèt videyo, epitou li deziyen pou ankouraje elèv lekòl segondè ak etidyan kolèj pou yo panse yon fason kritik sou jwèt videyo y ap jwe yo. www.mediaed.org
 • "Please Stand Up!" se yon CD-ROM kominikasyon pou elèv lekòl pre-segondè ak elèv lekòl segondè, paran ak manm kominote a pou ede elimine vyolans nan lekòl. Pou fè sa, li montre ou pi bon fason pou jere divès sitiyasyon danjere ak sitiyasyon oto-destriktif. www.pleasestandup.org
 • "Wrestling with Manhood" se premye pwogram edikasyonèl pou atire atansyon kokennchenn popilarite pwofesyonèl lit lib pami jèn gason yo, pou abòde relasyon li nan vyolans reyèl epitou pou egzamine valè sosyal ki sipòte li kòm yon fòs kiltirèl puisan. Sut Jhally ak Jackson Katz bay anpil ilistrasyon nan analiz yo avèk plizyè egzanp. Sut Jhally se kreyatè videyo Dreamworlds, epi Jackson Katz se kreyatè videyo Tough Guise. Toulède ki te resevwa pri pou reyalizasyon yo ofri yon nouvo fason pou panse sou pwoblèm dirab vyolans gason kont fanm yo ak entimidasyon nan lekòl nou yo. www.mediaed.org
 • http://www.uhavetheright.net/listen.html

Lyen Prevansyon

Edikatè Prevansyon

Travay Prevansyon Asosye

Related Topics: