Fason pou Reponn Apèl TTY ak Relè nan Liy Dirèk Kriz ou ki Fonksyone 24 Èdtan pa Jou

Liy Dirèk Eta a pou Rapòte Vyolans Domestik 24 èdtan pa Jou aksesib nan sèvis relè ak nan TTY. Sivivan ki soud ak lòt sivivan k ap itilize sèvis relè yo, rele 711 epi bay nimewo liy dirèk 1-800-500-1119 pou operatè relè a. Itilizatè TTY yo ka rele liy dirèk TTY pou rapòte vyolans domestik dirèkteman nan nimewo 1-800-621-4202.

Nou bay enfòmasyon sa yo pou moun k ap fè defans moun ki viktim nan vyolans domestik yo.

Pou kapab ede ekip liy dirèk pou kriz la prepare pou resevwa apèl yo nan aparèy kominikasyon, tankou yon TTY, oswa sèvis telekominikasyon, tankou sèvis relè, FCADV ofri asistans teknik enstriksyonèl pou itilize yon TTY ak pou fè yon apèl relè. Si ou ta renmen jwenn lòt enfòmasyon sou sèvis relè a, ale nan sit wèb www.ftri.org.

Apèl TTY

Fason pou Resevwa yon Apèl Liy Dirèk nan TTY 

 1. Rekonèt yon apèl TTY – Koute ton TTY, rete an silans sou liy lan, oswa yon anonsè k ap fè konnen moun ki rele a gen pwoblèm pou tande epi li itilize TTY.
 2. Mete konbine a sou TTY. Sonje pou kòd telefòn nan rete sou bò gòch TTY. Si li konekte dirèkteman, senpleman limen TTY.
 3. Limen TTY avèk bouton on/off la. (Tcheke limyè ki sou TTY pou asire kouran an limen.)
 4. Kòmanse tape epi idantifye tèt ou san pèdi tan (Alo se FCADV. Kim la a. Èske ou pwoteje QQ GA).
 5. Sonje pou itilize abrevyasyon kòrèk.
 6. GA ap fè moun ki rele a konnen kilè pou li kòmanse tape. (Stacy la GA)
 7. Li enpòtan pou poze kesyon ki asosye ak sekirite imedyatman (Èske ou pwoteje QQ OSWA Èske ou bezwen atansyon medikal QQ).
 8. Pandan w ap fini konvèsasyon an fè moun ki rele a konnen ou pare pou fini. Pou fè sa, tape GA to SK.
 9. Fini pou di Bye SK SK.
 10. Fèmen TTY epi retounen konbine a nan telefòn nan.

Fason pou Rele yon Itilizatè TTY 

 1. Konpoze nimewo telefòn lan nan telefòn regilye a. Asire telefòn nan sonnen. Si li konekte dirèkteman aprann kijan pou konpoze TTY avèk eksplikasyon ki vini avèk nouvo TTY ou a. Si ou pa gen liv la, kontakte FCADV oswa chèche sit wèb la pou jwenn eksplikasyon pou machin ou.
 2. Limen TTY avèk bouton on/off la. (Tcheke limyè ki sou TTY pou asire kouran an limen.)
 3. Mete konbine a nan kouplè akoustik la. Sonje pou kòd telefòn nan rete sou bò gòch TTY.
 4. Rete tann jouk lè itilizatè TTY reponn TTY ak kòmanse idantifye tèt li. W ap kòmanse tape lè itilizatè TTY tape GA.
 5. Konnen imitasyon trè fasil nan teknoloji konsa. Kontakte FCADV oswa ADWAS pou estrateji planifikasyon sekirite.
 6. Pandan w ap fini konvèsasyon an fè moun ki rele a konnen ou pare pou fini. Pou fè sa, tape GA to SK.
 7. Tape SK SK pou di orevwa.
 8. Fèmen TTY epi retounen konbine a nan telefòn nan.


Abrevyasyon TTY

Abrevyasyon

Definisyon

CA

Vle di asistan kominikasyon (operatè relè)

GA

Kòmanse, siyale lòt moun pou pale, tape

GA to SK

moun nan pare pou fini ak rakwoche

SK

Sispann tape, vle di ou pare pou fini

XXX

Siyale yon erè tape alaplas itilizasyon touch retou-aryè

PLS

tanpri

QQ

itilize alaplas pwen entèwogasyon (?)

TMR

demen

U

oumenm

HD

tann

UR

ou

MSG

mesaj

Fason pou Fè Apèl Relè

Genyen plizyè aparèy diferan ki ka itilize pou fè yon apèl relè nan yon liy dirèk vyolans domestik. Operatè Relè yo fasilite “apèl” nan telefòn/entènèt ant moun ki Soud yo oswa moun ki gen andikap nan odisyon oswa nan pale ak lòt moun. Defansè liy dirèk yo ta dwe prepare pou yo resevwa ak fè apèl sa yo.

Itilizatè telefòn estanda yo ka kòmanse apèl yo san pwoblèm pou rele itilizatè TTY yo (ak lòt aparèy kominikasyon). Operatè relè a ap tape mo pale moun ki tande a pou itilizatè TTY epi l ap li sa itilizatè TTY reponn.

 1. Rele 7-1-1 pou Sèvis Relè Florid.
 2. W ap tande, “Florida Relay Operator (number), may I have the number you are calling please?" (Operatè Relè Florid (nimewo), èske mwen ka gen nimewo ou itilize pou rele a souple?)
 3. Bay operatè Relè a kòd rejyonal ak nimewo telefòn ou vle rele a ak nenpòt lòt enstriksyon.
 4. Operatè Relè a ap travay sou apèl ou, pou relye egzakteman sa itilizatè TTY tape a. Operatè Relè a ap relye sa ou reponn nan pou itilizatè TTY.

Lè ou fini konvèsasyon an epi ou pare pou rakwoche, pa bliye di “SK”, ki vle di pou “sispann tape” (k ap fè Operatè Relè a ak lòt moun nan konnen ou pare pou fini konvèsasyon an) answit rakwoche.

Konsèy pou moun ki rele epi ki tande

 • Asire ou pale dirèkteman avèk moun ki rele a.
 • Poze kesyon enpòtan sou sekirite bonè nan apèl la.
 • Evite di "tell him" oswa "tell her".
 • Di konsa "GA" oswa "Go Ahead" nan fen repons ou.
 • Si konsa "Signing Off" anvan ou fèmen telefòn nan.

Lyen itil pou bay sèvis aksesib pou sivivan ki Soud oswa ki mal pou tande

 

Abused Deaf Women's Advocacy Services

ADWAS ap fonksyone nan Seattle, Washington. Li ofri sèvis konplè pou moun ki Soud ak moun ki Soud-Avèg epi ki viktim nan kadejak, vyolans domestik ak atak. ADWAS kwè vyolans se yon konpòtman moun vin genyen epitou li imajine yon monn kote yo pa tolere vyolans. ADWAS ofri you yon liy dirèk pou rapòte vyolans domestik ki fonksyone 24 èdtan pa jou nan nimewo 1-800-787-3224.

 

Florida Telecommunication Relay, Inc.

Florida Telecommunications Relay, Inc. (FTRI) se yon òganizasyon non-komèsyal 501(c)3 ki administre Pwogram Distribisyon Ekipman Telekominikasyon Espesyalize pou sitwayen Florid ki Soud, Mal pou Tande, Soud/Avèg ak Malpalan. FTRI responsab tou pou edikasyon ak pwomosyon Sèvis Relè Florid. Sèvis Relè Florid se koneksyon nan kominikasyon pou moun ki Soud, Mal pou Tande, Soud/Avèg, oswa Malpalan. Nan Sèvis Relè Florid, moun ki itilize ekipman telefòn espesyalize kapab kominike avèk moun ki itilize ekipman telefòn estanda. Pou rele Relè Florid, konpoze 7-1-1 oswa itilize nimewo telefòn gratis apwopriye.

 

Florida Alliance for Assistive Technology

Ogmantasyon aksè ak akizisyon sèvis ak teknoloji asiste pou kapab amelyore kalite lavi pou tout Floridyen ki andikape. Teknoloji asiste pèmèt moun yo metrize baryè nan edikasyon ak travay endepandan lè li ofri yo zouti ak teknoloji ki ta ka pèmèt yo antre pi fon nan sosyete a. FAAST ofri yon pwogram pou prete ekipman epi li genyen "AT Bay" pou ofri yon opòtinite pou achte, vann oswa boukante teknoloji asiste. FAAST fè patenarya avèk enstitisyon bankè yo pou ofri prè pou achte Teknoloji Asiste. Moun ki prete lajan yo kapab resevwa ant $500 ak $20,000 pou veyikil oswa pou modènizasyon kay yo, ekipman enfòmatik adaptasyon, eskoutè, elatriye.

 

Florida Association of Centers for Independent Living

Centers for Independent Living (CIL) yo bay moun andikape yo dwa pou pran responsablite lavi yo ak gide pwòp desten yo. Answit, anplwaye CIL, konsèy administrasyon ak konsomatè yo travay ansanm pou retire baryè ak enjistis nan sosyete a pou tout moun kapab viv ak travay ak jwi tout sa kominote yo gen pou ofri. Chwazi lyen sa a pou jwenn Center for Independent Living k ap sèvi kominote ou.

Stay in Touch

Signup for our email list and stay in touch with the projects and events going on with the FCADV Foundation

Back to top