Fason pou Kòman yon Klib

Kisa ou vle reyalize? 

Èske ou vle sansibilize moun ki nan lekòl ou? Ranmase lajan pou ede anpeche vyolans domestik ak relasyon ki gen abi? Premye etap la se pou pran yon desizyon konsènan sa ou vle reyalize a. Si ou detèmine yon bi oswa yon objektif prensipal sa ap ede ou konsantre ak gide ou nan pwosesis la. Bi prensipal ou ta dwe gran men tou espesifik ase pou lòt yo kapab konprann objektif la. Yon egzanp se ta ka edike lekòl ou, ofri sipò nan kominote ou, oswa kèlkeswa nan sa ou enterese a. Men kèk bagay ki ka ede ou konnen sa ou vle reyalize a. Eseye konsantre sou yon bi pou kòmanse avèk li; pandan w ap pran elan, ou kapab ogmante objektif ou pou ajoute lòt bi yo.

            Edike lòt yo               Bay enfòmasyon ak sipò

            Sèvi kò volontè         Ede chanje règleman yo


Èske ou pral fè sa rive? 

Depi ou gen yon lide sou sa objektif ou ye. Ou kapab kòmanse reflechi sou pwosesis ou bezwen fè pou reyalize bi ou.  Gen kèk posiblite ak fason ou kapab chwazi pou patisipe ladan yo. Nou te bay yon lis fason ou kapab patisipe ak yon gid sou fason pou kòmanse nan bwat zouti sa a.

Ou vle kòmanse yon nouvo? Oswa ou vle antre ladan?
Pou reyalize bi oswa objektif ou te kreye a, ou pa gen pou kòmanse yon klib pou kòmanse a zewo. Pa egzanp, ta ka gen yon klib ki egziste deja ki ta vle pran yon lide oswa yon pwojè, li enpòtan pou revize tout posiblite yo anvan yon pran yon desizyon. Genyen alafwa sa ki pou ak sa ki kont pou kòmanse yon klib ak pou antre nan yon klib. Si ou kòmanse pwòp klib ou, gen anpil travay pou fè, men ou ka gen yon enpak ki pi gwo ak pi long. Men, si ou antre nan yon lòt klib, ou deja gen yon sistèm sipò ki la, epi tankou moun ki eklere w ap vle travay. Lè w ap fè antrevi avèk elèv ki gen siksè ki te kòmanse pwòp klib yo, anpil fè konnen klib yo te ka pi byen entwodui nan yon lòt klib, men pa t gen lòt klib tankou sa yo te kòmanse yo. Li pi bon pou evalye sitiyasyon ou, epitou pou wè kisa ki ta pi byen efikas pou ou.

Stay in Touch

Signup for our email list and stay in touch with the projects and events going on with the FCADV Foundation

Back to top